fbpx

Co to jest KRZ i jak uzyskać do niego dostęp?

W artykule opisujemy, co to jest KRZ i jak uzyskać do niego dostęp. Dłużnicy mają teraz obowiązek założenia w nim konta, a wielu z nich obawia się samodzielnego przejścia przez procedurę wprowadzania danych do systemu. Krajowy Rejestr Zadłużonych służy obecnie do prowadzenia postępowań o upadłość konsumencką, upadłość i restrukturyzację przedsiębiorstw. Ponadto wierzyciele również muszą zgłaszać swoje wierzytelności przez KRZ.

Co to jest KRZ?

KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych to rejestr jawny, prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. Jest on bezpłatny, a każdy ma prawo zapoznać się z danymi, które zawiera. Powstał na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zastąpił Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także planowany wcześniej Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Ten krajowy rejestr długów jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Nakazuje ono utworzenie i prowadzenie przynajmniej jednego rejestru, w którym ogłaszane będą informacje o postępowaniach upadłościowych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał w głównie w celu:

 • zapewnienia wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem Internetu,
 • zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i stopnia zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • przyspieszenia i usprawnienia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Jak uzyskać dostęp do KRZ?

Jak sprawdzić informacje w KRZ? Dostęp do rejestru można uzyskać bezpośrednio poprzez strony internetowe Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pod adresem — prs.ms.gov.pl znajduje się zakładka, która przekierowuje wprost do portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Natomiast jego bezpośredni adres to — krz.ms.gov.pl.

Poniżej udostępniamy film instruktażowy: Jak założyć konto w KRZ i zalogować się przez Profil Zaufany

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe

Wpis do KRZ — jak go zrobić?

Jeśli ktoś ma zamiar uczestniczyć jako dłużnik lub wierzyciel w postępowaniu upadłościowym czy restrukturyzacyjnym musi mieć założone konto w KRZ. Dotyczy to wszystkich postępowań, dla których wniosek o otwarcie postępowania wpłynął po 1 grudnia 2021 roku. Jak można zrobić wpis do KRZ?

Podkreślić należy, że przepisy nie są sprecyzowane w zakresie konieczności posiadania takiego konta przez konsumenta, ale praktyka sądowa pokazuje, że coraz częściej sądy interpretują obowiązek posiadania konta w KRZ rozszerzająco i wymagają założenia takiego konta także przez konsumenta.

Osoba fizyczna w celu założenia konta w systemie KRZ musi wejść w przeglądarce internetowej pod adres: https://prs.ms.gov.pl/krz i kliknąć pole Zaloguj, a następnie Rejestracja. Pojawią się dwie dostępne metody tworzenia konta do wyboru: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo Kwalifikowany podpis elektroniczny. Po wyborze jednej z nich należy postępować dalej zgodnie z pojawiającą się instrukcją.

Dla założenia konta osoby fizycznej niezbędne jest:

 • określenie nazwy użytkownika,
 • określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień,
 • określenie hasła,
 • złożenie podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub uwierzytelnienie przez użycie środka identyfikacji elektronicznej. To już kwestia wyboru użytkownika, za pomocą której formy identyfikacji jego osoby chce zarejestrować konto w KRZ.

Spółki oraz przedsiębiorstwa nie zakładają konta w KRZ samodzielnie. Dla podmiotów prawnych zakłada je:

 • sąd – po złożeniu za pośrednictwem systemu KRZ w imieniu tego podmiotu pisma procesowego,
 • Minister Sprawiedliwości – po zgłoszeniu za pośrednictwem systemu KRZ potrzeby posiadania konta.

Jakie dane są ujawniane w KRZ?

Zgodnie z art. 2 Ustawy o KRZ do katalogu danych, które są ujawniane w rejestrze, należą informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych (np. spółki kapitałowe prawa handlowego) oraz ułomnych osobach prawnych (np. spółki osobowe prawa handlowego), wobec których:

 • są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona ze względu na możliwość uzyskania z niej sumy niższej od kosztów egzekucyjnych,
 • toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu wypacania tych świadczeń. Dotyczy to dłużników alimentacyjnych zalegających z płatnościami za okres dłuższy niż 3 miesiące.

W KRZ znaleźć można również informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Zalety i wady funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych

System KRZ umożliwia zalogowanym użytkownikom składanie wniosków i pism procesowych, takich jak wniosek o upadłość konsumencką czy przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Umożliwia także przeglądanie akt tych postępowań i odbieranie korespondencji w ich toku.

Za pośrednictwem rejestru można też wyszukać toczące się postępowania upadłościowe czy restrukturyzacyjne. Możliwe jest to m.in. poprzez:

 • podanie sygnatury sprawy,
 • w przypadku dłużników będących osobami fizycznymi numeru PESEL,
 • w przypadku przedsiębiorców — numeru NIP,
 • w przypadku spółek — numeru KRS.

Dostępne są tu również obwieszczenia wymagane prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także wyszukiwarka licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Niestety, system posiada też wady. Głównym problemem jest jego niestabilność i częste błędy pojawiające się w toku jego użytkowania. Na ten moment wiadomo, że twórcy oprogramowania starają się na bieżąco usuwać wszelkie usterki. Trudno określić, kiedy system będzie działał w pełni prawidłowo i stabilnie.

Podsumowanie

Wdrożenie Krajowego Rejestru Zadłużonych znacznie usprawnia uzyskiwanie informacji o wszczętych postępowaniach upadłościowych i ułatwia weryfikacje dłużników. Jest to szczególnie istotne dla kontrahentów przed planowanym zawarciem umowy. Jest to łatwo dostępne, pewne i bezpłatne źródło informacji sytuacji prawnej i finansowej osób fizycznych i prawnych. Jednym ograniczeniem jest fakt, że w KRZ znajdują się wyłącznie informacje dotyczące postępowań wszczętych po 1 grudnia 2021 r.

Jeżeli planujesz upadłość konsumencką i nie wiesz, jak złożyć wniosek lub masz trudności z samodzielnym założeniem konta w KRZ, nasza kancelaria prawna, służy pomocą. Specjalizujemy się w oddłużaniu osób fizycznych oraz pomocy w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z naszych usług mogą skorzystać także osoby posiadające kredyty frankowe lub obiegające się o różnego rodzaju odszkodowania.

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »