fbpx

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Odpowiadamy

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Ta kwestia może zainteresować osoby borykające się z długami niemożliwymi do spłacenia. Z roku na rok coraz więcej dłużników decyduje się na ten krok, widząc w nim jedyną skuteczną drogę do oddłużenia. Nasza kancelaria prawna sprawdza, czy spełniają oni warunki oraz pomaga przejść krok po kroku przez całą procedurę związaną z upadłością konsumencką. Z tego artykułu dowiesz się, jakie przesłanki muszą być spełnione i jak ogłosić upadłość.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to specjalna procedura sądowa mająca na celu oddłużenie osób, które nie mogą sobie poradzić ze spłatą zobowiązań, przeznaczona dla osób fizycznych. Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu przez sąd zobowiązań danej osoby przy jednoczesnym uregulowaniu ich wobec jej wierzycieli.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawarta jest w Ustawie prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku z późniejszymi zmianami. Opisane są tam przede wszystkim:

 • elementy, które powinien zawierać wniosek o upadłość,
 • warunki umorzenia zobowiązań,
 • sposoby określania planu spłaty wierzycieli oraz likwidacji majątku osoby ogłaszającej bankructwo,
 • zasady zawierania układu z wierzycielami,
 • czas, jaki ma osoba ogłaszająca upadłość na ewentualną spłatę wierzycieli.

Ustawa nie określa rodzaju długów, które mogą być objęte upadłością, co oznacza, że po spełnieniu wszystkich przesłanek można starać się o jej ogłoszenie, bez względu na to czy zadłużenie jest wobec banków, czy osób prywatnych.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jak można ogłosić upadłość konsumencką? Przede wszystkim trzeba spełniać określone warunki. Skorzystać z niej mogą osoby niewypłacalne, które co najmniej od 3 miesięcy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Oznacza to, że miesięczne dochody konsumenta nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z własnym utrzymaniem oraz spłatę zobowiązań.

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe z dnia 24 marca 2020 roku, o ogłoszenie upadłości mogą starać się także osoby, które przyczyniły się do swojego zadłużenia wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie. Jednak będą one zobowiązane do spłaty długów w dłuższym terminie, od 36 miesięcy do 7 lat. Natomiast osoba zadłużona z przyczyn od niej niezależnych, np. takich jak choroba, śmierć bliskiej osoby czy utrata pracy, ma obowiązek spłaty długów w terminie do 3 lat.

Osoby niewypłacalne, nieposiadające majątku, ani dochodów, mogą ogłosić upadłość w trybie uproszczonym. Ich długi zostaną wtedy całkowicie umorzone.

Upadłość konsumencka może być ogłaszana więcej niż raz w życiu, ale między jedną a drugą musi upłynąć co najmniej 10 lat.

Wniosek o upadłość konsumencką

Gdzie ogłosić upadłość konsumencką? Wniosek musi zostać wniesiony do właściwego sądu, bo tylko ten organ może rozstrzygnąć i ogłosić bankructwo konsumenckie. Wnieść go mogą zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele, a podczas przewodu sądowego muszą uzasadnić, że zadłużony nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań.

Gotowy wzór wniosku można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jest to ułatwienie dla składających, którzy muszą jednak wiedzieć, co i w jaki sposób wpisać w poszczególne rubryki, żeby nie został on odrzucony lub skierowany do uzupełnienia. Niektóre elementy wniosku o upadłość konsumencką mogą przysporzyć trudności przy wypełnianiu. Trzeba w nim podać między innymi:

 • wykaz majątku wraz z jego szacunkową wyceną, czyli informacje o posiadanych nieruchomościach i ruchomościach,
 • informacje o zgromadzonych środkach pieniężnych w gotówce oraz na kontach bankowych i lokatach,
 • listę wierzycieli wraz z wykazem posiadanych wobec nich długów,
 • dowody potwierdzające długi i niewypłacalność, np.: zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające brak dochodów, wypowiedzenia umów kredytów,
 • uzasadnienie wniosku.

Dodatkowo wszystkie wymienione we wniosku dokumenty muszą być złożone jako załączniki. Jeśli jakikolwiek punkt wniosku budzi wątpliwości lub pytania, lepiej nie wypełniać go samodzielne, a zwrócić się o pomoc do specjalisty. Dobrze wypełniony dokument jest bardzo ważny dla rozpoczęcia postępowania.

Trzeba jeszcze wnieść opłatę sądową za złożenie wniosku, która wynosi 30 zł. W razie korzystania z pomocy pełnomocnika dochodzi opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Co dzieje się po zgłoszeniu wniosku upadłość konsumencką?

Sąd rozpatruje sprawę i wydaje postanowienie. O tym, jak długo trwa postępowanie, decyduje stopień skomplikowania sytuacji dłużnika. Jeśli jest ona bardzo ciężka i nie jest w stanie regulować nawet planowych i rozłożonych na raty spłat zadłużenia, sąd umarza jego zobowiązania i postępowanie jest krótsze.

W pozostałych przypadkach sąd może:

 • wydać orzeczenie o likwidacji majątku osoby ogłaszającej upadłość. Syndyk sprawdza wtedy listę wierzycieli i zbywa majątek dłużnika. Następnie sąd kolejnym orzeczeniem ustanawia plan spłaty długów. Ten etap może trwać nawet 1,5 roku,
 • ustalić plan spłat, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy. Przez ten okres upadły musi spłacać zaległe zobowiązania wobec wierzycieli. Jeśli dłużnik zadłużył się ze swojej winy, okres ten może sięgać do nawet 7 lat.

Po zgłoszeniu wniosku o upadłość konsumencką dłużnik musi liczyć się z pewnymi niedogodnościami podczas trwania postępowania. Należą do nich:

 • likwidacja jego majątku i ograniczony dostęp do pieniędzy, które syndyk zajmuje dla spłaty wierzycieli,
 • możliwość utraty domu, mieszkania lub innej nieruchomości, które zostaną zlicytowane,
 • brak możliwości swobodnego zarządzania swoim majątkiem. Jego składniki włączone do masy upadłościowej nie mogą zostać w tym czasie sprzedane ani przepisane na inne osoby,
 • trudności w zaciąganiu nowych zobowiązań, banki mogą odmówić przyznania nowego kredytu osobie starającej się o ogłoszenie upadłości.

Korzyścią z wszczęcia postępowania upadłościowego jest natomiast wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych i windykacyjnych. Zadłużony ma też ustawowo zapewnione środki na wynajem mieszkania w kwocie pokrywającej jego koszty za okres od 12 do 24 miesięcy. Nie musi więc martwić się, że w wyniku licytacji domu straci dach nad głową.

Podsumowanie

Wiesz już, jak ogłosić upadłość konsumencką. Pozwala ona osobom fizycznym kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia, poprzez całkowitą lub częściową spłatę wierzycieli oraz daje im perspektywy na nowy start z czystym kontem. Jeśli zastanawiasz się nad takim rozwiązaniem albo chcesz tylko sprawdzić, czy masz na nie szansę, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację. Pomogliśmy już tysiącom konsumentów skutecznie wyjść z długów.

Zajmujemy się też restrukturyzacją przedsiębiorstw, pomagamy osobom, które mają kredyty frankowe lub starają się o odszkodowania. Prawnik z naszej kancelarii przeanalizuje każdy przypadek, wyjaśni wątpliwości i przedstawi możliwe rozwiązania.

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »