fbpx

Upadłość konsumencka Warszawa

Pracownicy Kancelarii Fenix są profesjonalnie przygotowanym zespołem prawników, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do pomyślnego dla naszych Klientów przeprowadzenia upadłości konsumenckiej osób fizycznych w Warszawie.

Zwracamy uwagę, by dać Klientom poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że specjaliści zajmują się rozwiązaniem ich problemów z brakiem płynności finansowej. Dbamy, aby na bieżąco informować o wynikach postępowania, w wyniku którego ma dojść do redukcji zobowiązań finansowych lub do ich umorzenia, a tym samym do uwolnienia naszego Klienta od zobowiązań wobec dotychczasowych wierzycieli – zobacz, jak to wygląda w naszej warszawskiej praktyce kancelaryjnej.

Zacznijmy od tego, czym jest upadłość konsumencka. W prawie określenie to, którego kompletna forma brzmi „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”, stosowane jest w odniesieniu do postępowania administracyjnego, skierowanego do niewypłacalnej osoby fizycznej, a więc takiej, która nie jest przedsiębiorcą. Niewypłacalność – oznacza, że dana osoba, czyli dłużnik, nie ma możliwości wykonywania wymagalnych zobowiązań; słowem: nie dysponuje środkami, które pozwoliłby jej spełnić oczekiwania wierzycieli. Motywem wszczęcia takiego postępowania jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna.

Z danych statystycznych wynika, że wprowadzenie w 2020 roku nowelizacji przepisów upadłościowych wpłynęło na ilość pozytywnie zweryfikowanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Nasza codzienna praktyka w Warszawie pokazuje, że tendencja ta się nasila, co obrazuje szacunki specjalistów, zgodnie z którymi w najbliższych latach ilość ogłaszanych upadłości względem osób fizycznych ma sięgnąć 10 tysięcy rocznie.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w Warszawie?

Najprościej rzecz ujmując, postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych wszczyna się po to, by możliwe było ich oddłużenie, a więc pozbawienie zobowiązań finansowych, których nie wykonano w czasie trwania postępowania upadłościowego. Mocą ustawy wobec konsumentów nie stosuje się niektórych przepisów uwzględnionych w części ogólnej prawa upadłościowego, co w praktyce oznacza, że:

 • ustawodawca odstąpił od obowiązku przestrzegania terminu składania wniosku,
 • zasadność wszczęcia postępowania nie może być podważona ubóstwem masy,
 • wniosek można złożyć nawet wtedy, kiedy dłużnik podsiada tylko jednego wierzyciela.

Warunkiem wszczęcia postępowania o upadłość konsumencką jest zaistnienie stanu niewypłacalności, przez który rozumiemy, wynikający ze zbyt małego majątku, brak środków pozwalających na zaspokojenie finansowych oczekiwań wierzycieli.

Kto może wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ustawa wskazuje, że upadłość względem konsumenta, który stał się niewypłacalny, można ogłosić, jeśli spełnia on podstawowe kryteria:

 • jest osobą fizyczną, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej w chwili składania wniosku, ale w przeszłości mógł być przedsiębiorcą,
 • wyczerpał inne możliwości skutecznego oddłużenia.

Przed wydaniem orzeczenia, sąd będzie sprawdzał, w jaki sposób doszło do niewypłacalności konsumenta. Do przyczyn utraty zdolności do wykonania zobowiązań finansowych zaliczamy:

 • trudną sytuację finansową konsumenta, pod warunkiem, że nie jest ona wynikiem niefrasobliwości dłużnika, ale niezależnych od niego okoliczności (np. choroba, śmierć bliskiej osoby, kataklizm, utrata pracy, działania osób trzecich);
 • majątek zbyt mały, by pokryć oczekiwania wierzycieli,
 • brak środków, które mogłyby posłużyć do regulowania zobowiązań,
 • zobowiązania, które „przerosły” zadłużonego, jak ma to miejsce w przypadku kredytów zaciągniętych w obcej walucie i niemożliwych do spłacania po zmianie jej kursu (np. kiedy w wyniku zmiany pracy zmalały zarobki).

Możemy jeszcze wyróżnić drugą grupę przyczyn, które spowodowały utratę płynności finansowej – te z kolei będą działały na niekorzyść zadłużonego. Jeśli więc sąd ustali, że konsument:

 • nierozważnym postępowaniem spowodował niewypłacalność,
 • swoimi działaniami wpłynął na powiększenie niewypłacalności,
 • w swoim wniosku podał nieprawdziwe dane,

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką

Wzór wniosku o upadłość konsumencką został opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, obwiązuje od 2016 roku i można go pobrać z Internetu. Może on zostać złożony tak przez konsumenta, jak i przez jego wierzyciela. Z tego tytułu będzie trzeba ponieść opłatę w wysokości 30 zł.

Co prawda wniosek ma określoną, stałą formułę, jego uzupełnienie wymaga jednak pewnej biegłości. Oto, co bezsprzecznie musi się w nim znaleźć:

 • wysokość zaciągniętych zobowiązań i daty ich spłat,
 • dane wszystkich wierzycieli,
 • aktualny stan całkowitego majątku zadłużonego wraz ze wskazaniem ustanowionych na nim zabezpieczeń oraz ich terminów – jeśli takie istnieją (chodzi na przykład o hipoteki),
 • wykazanie dobrej woli w samodzielnym spłacaniu zobowiązań.

Należy podkreślić, że konieczne jest wskazanie wszystkich wierzycieli i faktycznego stanu zadłużenia. Wszelkie zatajenia będą skutkowały tym, że nieujawnione zadłużenie nie zostanie uwzględnione w postępowaniu, a to z kolei doprowadzi do tego, że ostatecznie nie zostanie umorzone.

Formularz można uzupełnić samodzielnie, ale z naszej praktyki w Warszawie wynika, że poprawnie wygodniej to zrobić tylko po konsultacji lub przy pomocy prawnika specjalizującego się w prawie upadłościowym. Jego wiedza i doświadczenie, a także obycie w prawnej materii, gwarantują poprawne przygotowanie dokumentu. Należy podkreślić, że historia finansowa dłużnika musi zostać przedstawiona zgodnie z prawdą i zawierać rzetelnie opisane szczegóły, które pokażą, że to okoliczności, które towarzyszyły zadłużeniu (zatem niezależne czynniki życiowe), a nie świadome działania, wpływały na niekorzyść dłużnika, powodując jego niewypłacalność.

Dopiero gdy mamy pewność, że wniosek jest kompletny pod względem formalnym i zawiera wszelkie informacje merytoryczne, możemy złożyć go w sądzie.

Towarzyszymy Klientom na każdym etapie postępowania o upadłość konsumencką

Procedura prowadząca do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest kilkuetapowa. Poniżej wyjaśniamy, na czym polegają poszczególne etapy i czego należy się w związku z nimi spodziewać.

ETAP PIERWSZY: Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Pierwszym krokiem do zainicjowania postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej jest sporządzenie wniosku, który kieruje się do sądu właściwego zgodnego z miejscem zamieszkania dłużnika.

ETAP DRUGI: Właściwe Postępowanie Upadłościowe

Zaczyna się gdy następuje ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej. Bezpośrednią konsekwencją takiego orzeczenia jest uzyskanie przez dłużnika statusu upadłego, co diametralnie zmienia jego sytuację prawną. W tym momencie:

 • traci on możliwość zarządzania swoim majątkiem i podejmowania rozporządzeń finansowych, które przekraczają to, co nazywamy zwykłym zarządem; cały majątek, stając się masą upadłościową, zostaje wydany syndykowi;
 • zyskuje on swego rodzaju ochronę, co oznacza, że zostają zawieszone postępowania egzekucyjne, sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne, których przedmiotem była masa upadłościowa.

Syndyk, po sporządzeniu listy wierzytelności, likwiduje składniki majątku, takie jak:

 • ruchomości,
 • nieruchomości,
 • udziały w spółkach,
 • akcje,
 • masę spadkowa, będąca majątkiem wspólnym, gdy upadły jest w związku małżeńskim.

Ponadto pod jego kontrolą pozostaje część wynagrodzenia za pracę, jeśli upadły pozostaje zatrudniony. Pozyskane przez syndyka środki przeznaczane są na:

 • pokrycie kosztów postępowania sądowego,
 • proporcjonalne zaspokojenie oczekiwań wierzycieli.

Część z nich może trafić do upadłego, który w wyniku postępowania upadłościowego nie może pozostać bez środków do życia – ustawodawca w tym względzie zapewnia mu swoistą ochronę przez:

 • zapobieżenie bezdomności – jeśli więc spieniężona została nieruchomość, w której mieszkał upadły, część środków ze spieniężenia przeznaczona zostanie na to, by mógł on wynajmować niezbędne lokum (przez okres od jednego roku do dwóch lat),
 • umożliwienie wykonywania pracy zarobkowej – ze spieniężenia mogą być wyłączone ruchomości takie jak samochód, o ile jego wartość pieniężna jest stosunkowo nieduża, a użytkowa znacząca.

Ustawodawca zwrócił uwagę także na kwestie związane z tym, że upadły pozostaje w związku małżeńskim – w takiej sytuacji oczywiste jest, że sytuacja jednego ze współmałżonków wpływa na drugiego. Dotyczą one:

 • ochrony współmałżonka upadłego – z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa i od tego momentu majątek współmałżonka nie podlega gestii syndyka; zgromadzony wcześniej majątek, jak wspomnieliśmy, zostaje spieniężony, ale współmałżonek upadłego może dochodzić należności na podstawie udziału w tym majątku (może to mieć miejsce w czasie postępowania upadłościowego);
 • zapobieżenia sprzeniewierzeniom w ramach małżeńskich stosunków finansowych – jeśli małżeństwo uzyskało rozdzielność majątkową w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku upadłość konsumencką, nie będzie ona respektowana; jeśli natomiast uzyskano ją minimum dwa lata wcześniej – zostanie zachowana.

ETAP TRZECI: Wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli

W tej części postępowania syndyk nie bierze już udziału. Harmonogram spłacania wierzycieli ustanowiony zostaje przez sąd i obowiązkiem upadłego staje się jego przestrzeganie. Etap ten trwa od chwili uprawomocnienia orzeczenia ustalającego plan spłaty i trwa do jej zakończenia.

Sposób spłacania zobowiązań sąd ustala na podstawie aktualnych zdolności zarobkowych upadłego, a nie jego faktycznych zarobków. W postanowieniu zawarte będą:

 • wysokość miesięcznych rat,
 • wysokość zobowiązań, która zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Na ogół procedura spłacania wierzycieli rozkładana jest na okres 36 miesięcy. Jeśli jednak zachodzą szczególne okoliczności, okres ten może zostać wydłużony – nie więcej jednak niż o 18 miesięcy. Zatem: w ciągu 3 lat (maksymalnie 4,5 roku) upadły zostaje oddłużony.

Zaraz po sądowym orzeczeniu, po raz kolejny zmienia się sytuacja prawna upadłego. W tym momencie:

 • przywrócona mu zostaje możliwość zarządzania swoim majątkiem, z zastrzeżeniem jednak, że w czasie, kiedy wykonywany jest plan spłaty, może on wykonywać tylko takie czynności prawne, które nie wpłyną na pogorszenie jego zdolności do wykonywania tego planu,
 • może korzystać z możliwości poprawienia swoich finansów poprzez powiększanie dochodu, który uzyskuje w wyniku wykonywania pracy.

Zobaczmy teraz bilans zysków i start w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 • In minus: utrata dotychczas zgromadzonego majątku własnego, jak też wspólnego.
 • In plus: zatrzymanie machiny postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest w sposób windykacyjny, a więc tak, by zwrócić wierzycielom zaciągnięte u nich zobowiązania finansowe. Stwierdzenie braku majątku potrzebnego do spłacenia zadłużenia skutkuje ogłoszeniem upadłości, w wyniku czego niespłacone zobowiązania finansowe zostają umorzone.

Właściwie przeprowadzone postępowanie upadłościowe działa na korzyść zadłużonego, przewiduje pewne formy jego ochrony, podczas gdy postępowanie komornicze działa wyłącznie na korzyść wierzycieli.

Jak pomagamy warszawiakom w uzyskaniu orzeczenia o upadłości konsumenckiej

Naszą dewizą w kancelarii Fenix jest zapewnienie naszym Klientom pomyślnych rozwiązań ich problemów. Dotyczy to także sytuacji, w której utracili płynności finansową. W chwili, kiedy trzeba przeprowadzić upadłość konsumencką, dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować towarzyszący tym działaniom stres, którego doświadczają nasi Klienci.

Przez lata pracy w Warszawie nasi prawnicy zdobywali wiedzę i doświadczenie, dzięki którym mogą teraz skutecznie dochodzić upadłości konsumenckiej. Współpraca z naszym zespołem daje Ci pewność, że Twoimi finansami zajmują się najlepsi warszawscy specjaliści. Jednocześnie dbamy, by całą procedurę prowadzić dyskretnie, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.

Działamy niezwłocznie, ponieważ szanujemy czas naszych Klientów i wiemy, jak niekorzystanie na ich życiową sytuację wpływa brak płynności finansowej. W praktyce współpraca z nami wygląda tak:

Pierwsze spotkanie – u nas już pierwsze spotkanie z naszym prawnikiem może być dla Ciebie owocne; należy tylko rzetelnie przedstawić prawnikowi swoją sytuację majątkową, wiele pozornie nieznaczących szczegółów może mieć znaczenie i wpłynąć na postrzeganie Twojej sprawy; do rozpoznania kwestii majątkowych oraz prawnych podchodzimy kompleksowo, dlatego dobrze, żebyś przyszedł do nas przygotowany, z kompletem dokumentów – dzięki temu wiele rzeczy będziemy mogli ustalić od razu; przeprowadzona przez nas analiza Twojej sytuacji zakończy się wskazaniem optymalnej dla Ciebie strategii działania; następnie razem omówimy poszczególne rozwiązania i drogi wyjścia z niepłynności finansowej poprzez zrestrukturyzowanie finansów bądź wnioskowanie o umorzenie zaciągniętych zobowiązań;

Procedowanie upadłości konsumenckiej – jeśli zdecydujesz się na którąś z przedstawionych przez nas opcji, zaczniemy działać w Twoim imieniu; o ile decyzję o wszczęciu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podejmujesz samodzielnie, o tyle dalsze kroki wykonywać będziemy razem; zawsze zwracamy szczególną uwagę na to, by informować naszych Klientów o tym, co robimy w ich sprawie, jak przebiegać będzie procedura i na którym jej etapie aktualnie jesteśmy; to my dbamy o wszelkie formalności, terminy i inne kwestie związane z całym postępowaniem.

Na koniec dodajmy tylko, że w chwili, kiedy kończy się plan spłaty wierzycieli, a więc trzeci etap postępowania upadłościowego, jako konsument masz „czyste konto” – bez żadnych finansowych zobowiązań. Ty możesz zacząć wszystko od nowa, a my mamy satysfakcję, że Ci w tym pomogliśmy.

ZAPEWNIAMY:

 • Gwarancję ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • Kontakt z naszymi doradcami w ciągu 24h.
 • Szczegółową analizę prawno – finansową Twojej sytuacji.
 • Profesjonalną, przyjazną i stałą obsługę.
 • Opracowanie strategii postępowania.
 • Przygotowanie pism, wniosków i formularzy.
 • Wyjaśnienie procesów krok po kroku.
 • Rzetelne i precyzyjne działania.
 • Pomoc profesjonalistów – Twoją sprawą zajmą się doświadczeni prawnicy i doradcy restrukturyzacyjni.
 • Najwyższą skuteczność – 99% w sądach.
 • Możliwość skorzystania z naszych usług na terenie całej Polski.
 • Indywidualne podejście do każdej sytuacji.
 • Elastyczne warianty i warunki współpracy z możliwością rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Chcesz dowiedzieć się jak może wyglądać proces w Twojej sytuacji, jakie są koszty przeprowadzenia sprawy, co możesz zyskać i jakie są konsekwencje prawne?

Upadłość konsumencka nie musi wiązać się z nieprzespanymi nocami

Oferujemy Ci szybką i skuteczną pomoc na problemy finansowe – umorzenie długów może być prostsze niż myślisz!