fbpx

Regulamin rezerwacji bezpłatna konsultacja

Regulamin rezerwacji terminu

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Rezerwującego związane z zasadami świadczenia usługi bezpłatnej konsultacji zawieranej za pośrednictwem stron internetowych: życienanowo.pl, upadloscwarszawa.biz, kancelariafenix.pl oraz za pośrednictwem Facebooka i innych mediów wyżej nie wymienionych , w tym zasady i tryb wykonywania przez Rezerwującego będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Dane identyfikujące usługodawcę

Usługa: Konsultacje prawne, na którą można zapisać się za pośrednictwem Internetu  świadczona jest przez Kancelarię Prawną FENIX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, posiadającą numer NIP 701-067-75-87, zwanym dalej: Usługodawcą.

Możesz skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem +48 505 906 905 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres: kontakt@kancelariafenix.pl lub osobiście w biurach i oddziałach Usługodawcy.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Dzień Roboczy– każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Rezerwujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  4. Konsultacje prawne – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, w wymiarze do 60 minut, prowadzone indywidualnie w wyznaczonych miejscowościach oraz za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie;
  5. Regulamin– niniejszy regulamin;
  6. Strona – strona internetowa przeznaczona do rezerwacji terminów Konsultacji Prawnych wykonywanych przez Usługodawcę umieszczona na adresie url: https://fenix.nakiedy.pl;
  7. Usługodawca – Kancelaria Prawna FENIX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, posiadającą numer NIP 701-067-75-87;
  8. Rejestracja i logowanie – strona z rejestracją lub logowaniem do aplikacji: nakiedy.pl;
  9. Pracownik – osoba pracująca u Usługodawcy;
  10. Umowa o świadczenie usługi Konsultacje prawne – umowa o świadczenie usługi Konsultacje prawne zawierana albo zawarta między Rezerwującym, a Usługodawcą za pośrednictwem Internetu i stron Usługodawcy, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wsparcia prawnego w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Rezerwujący do stawienia się na umówiony termin konsultacji;
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje.

Umowa o świadczenie usługi Konsultacje prawne.
Sposób i termin spełnienia świadczenia

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi: Konsultacje prawne należy wybrać jedną z dostępnych opcji w różnym zakresie usług (Upadłość konsumencka, Restrukturyzacja, Upadłość gospodarcza, Pomoc frankowiczom i inne) m.in.:

  – Konsultacja prawna w Warszawie;
  – Konsultacja prawna w Łodzi;
  – Konsultacja prawna w  Białymstoku;
  – Konsultacja prawna Telefoniczna;
  – Konsultacja prawna On-line – wideokonferencja.
 2. Następnie należy kliknąć przycisk: „WYBIERZ” przy wybranej z powyższych opcji oraz przejść do rezerwacji terminu Konsultacji prawnej i na końcu zarejestrować się na platformie nakiedy.pl, uzupełniając swoje dane kontaktowe i akceptując regulamin.
 3. Rejestracja jest możliwa poprzez uzupełnienie pól w formularzu lub poprzez konto Facebook.
 4. Konsultacja będzie potwierdzana przez Pracownika.
 5. Jeżeli Pracownik nie dodzwoni się do Rezerwującego, ani nie otrzyma żadnej informacji zwrotnej w ciągu 48h przed umówionym terminem Konsultacji prawnej, wówczas Usługodawca ma prawo do anulowania usługi i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji prawnej między Rezerwującym, a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą uzyskania potwierdzenia przez Pracownika w formie telefonicznej.
 7. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia Konsultacji prawnej, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi Konsultacji prawnej podmiotom trzecim.
 8. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji prawnej ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi, co oznacza, że Rezerwujący dokonuję rezerwacji nowego terminu Konsultacji zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi Konsultacji.
 9. Usługodawca korzysta do rezerwacji terminów Konsultacji prawnej oraz realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacji prawnej z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie – aplikacji zarejestrowanej na domenie: nakiedy.pl.
 10. Konsultacje prawne odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Rezerwującego i potwierdzonym przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacji prawnej będzie porozumiewał się z Rezerwującym drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Rezerwującego przy dokonywaniu rezerwacji lub telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Rezerwującego.
 12. Konsultacje prawne prowadzone są w sposób wybrany przez Klienta:
  1. Telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Rezerwującego na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
  2. Online – za pośrednictwem aplikacji Skype lub innej aplikacji dostępnej online. Usługodawca przesyła Rezerwującemu wszelkie niezbędne informacje do logowania w aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas wykonywania Usługi, poza opłatą za połączenie z siecią Internetewoą przez Rezerwującego.
  3. Osobiście – w wybranych miastach podanych na stronie rezerwacji.

Wartość konsultacji

 1. Wartość świadczenia danej usługi Bezpłatnej konsultacji wynosi od 100 zł do 350 zł, w zależności od wyboru usługi. Koszt ten w całości pokrywa Usługodawca.
 2. Rezerwujący nie ponosi opłat za skorzystanie z usługi Konsultacji prawnej, jeżeli taka forma jest widoczna podczas rezerwacji.
 3. Usługodawca może pobierać opłatę za wykonanie usługi, wówczas jest to widoczne na stronie rezerwacji.

Konsekwencje niestawienia się na potwierdzoną przez pracowanika usługę Konsultacji prawnej

 1. W sytuacji kiedy Rezerwujący dokona rezerwacji terminu Konsultacji prawnej oraz potwierdzi tę rezerwację poprzez wiadomośc e-mail lub telefonicznie u Pracownika i nie stawi się na spotkaniu lub nie odbierze telefonu oraz nie oddzwoni do Usługodawcy, wówczas Usługodawca może naliczyć opłatę za ponowną rezerwację usługi Konsultacji prawnej  w wysokości do 350 zł.

Zasady anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu usługi Konsultacja prawna.

 1. Rezerwujący może dokonać anulacji lub zmiany terminu usługi najpóźniej do 48 godzin przed umówionym terminem Konsultacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Rezerwujący dokonał rezerwacji terminu z minimalnym wyprzedzeniem wynosządzym 24h, wówczas maksymalny termin do anulowania lub zmiany terminu usługi wynosi 12 godzin przed umówionym terminem Konsultacji.
 2. W tym celu Rezerwujący może anulować lub zmienić termin rezerwacji, wyłącznie korzystając z poniższych opcji:
 • telefonicznie pod numerem: +48 505 906 905
 • mailowo, na adres: kontakt@kancelariafenix.pl (w wiadomości  wpisać datę, godzinę oraz swoje dane osobowe)

 

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Rezerwującego jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Bezpłatnej konsultacji. Rezerwujący nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności. 

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Rezerwujący obowiązany jest do korzystania ze Strony i usługi Konsultacji prawnych w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Rezerwujący winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Rezerwujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Rezerwującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Umowa o świadczenie usługi konsultacja prawna zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług konsultacji prawnej z Rezerwującym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. Konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  2. Konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  3. Zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  4. Zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  5. Konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  6. Zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;
  7. Zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  8. Przeciwdziałanie nadużyciom;
  9. Zmiany warunków korzystania ze Strony, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 4. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 5. Rezerwujący nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Usługodawcy.
 6. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną kancelariafenix.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.