fbpx

Wkład spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a upadłość konsumencka

Rozważania na temat tego, czy wkład spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzi w skład masy upadłościowej i w rezultacie podlega spieniężeniu przez syndyka, rozpocząć należy od analizy art. 491(11) ust. 1 prawa upadłościowego.

Zgodnie z jego brzmieniem – wątpliwości, co do tego, które przedmioty należące do upadłego wchodzą w skład masy upadłości podlegają rozstrzygnięciu przez sędziego-komisarza na wniosek syndyka lub upadłego.

Art. 63 ust. 1 pkt. 1 prawa upadłościowego stanowi natomiast, że do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy – kodeks postępowania cywilnego.

Treść art. 831 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że egzekucji nie podlegają prawa, które są niezbywalne, chyba że możność ich zbycia została wyłączona umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa można powierzyć komu innemu.

Natomiast artykuł 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Wątpliwości może budzić art. 27 § 3 ustawy prawo spółdzielcze. Zgodnie z którym, jeżeli egzekucja z innego majątku członka okaże się bezskuteczna, a przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzyciel członka może skierować egzekucję do wniesionych przez członka wkładów. W takiej sytuacji roszczenie członka o zwrot wkładów lub ich równowartość staje się wymagalne po upływie 6 miesięcy od dnia zajęcia wkładów, chyba że wymagalność tego roszczenia powstała wcześniej na podstawie innych przepisów. Podstawowym warunkiem zaktualizowania się omawianej instytucji jest wystąpienie bezskuteczności egzekucji.

Jednakże art. 27 § 3 nie znajdzie zastosowania w stosunku do wkładów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej. Takiej kwalifikacji sprzeciwia się wcześniej wspomniany przepis szczególny, a mianowicie art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest bowiem niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji, dlatego też w związku z przytoczonym przepisem, wierzyciel nie może również skierować egzekucji do wkładu mieszkaniowego członka. Pogląd ten jest uprawniony, gdyż art. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych prezentuje zasadę związania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z członkostwem w spółdzielni.
Art. 153 § 1 ustawy prawo spółdzielcze wskazuje obowiązek zwrotu wkładu pieniężnego w wypadku ustania członkostwa.

Uznać należy, że syndyk może domagać się wypłaty wartości wkładu, gdy w toku postępowania upadłościowego ustanie stosunek członkostwa między upadłym a spółdzielnią. Kolejną kwestią jest to, czy syndyk może nakłaniać spółdzielnie i upadłego do dokonania czynności mających na celu ustanie członkostwa. Przyjąć jednak należy, że syndyk nie może wymuszać na spółdzielni lub dłużniku pozbawienia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Więcej porad na temat upadłości konsumenckiej znaleźć można w naszej bazie wiedzy TUTAJ.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »