fbpx

Ustrój majątkowy małżeński i jego znaczenie w upadłości konsumenckiej

Ustrój majątkowy małżeński – jakie jest jego znaczenie w upadłości konsumenckiej?

W przypadku upadłości konsumenckiej, bardzo istotne jest to w jakim ustroju majątkowym małżeńskim, pozostają małżonkowie. Jeżeli małżonkowie mają ustanowioną rozdzielność majątkową, kluczowy jest czas, w którym rozdzielność ta powstała. Co ciekawe z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa małżeńska. Jeśli zaś w dniu ogłoszenia upadłości istnieje majątkowa wspólności małżeńska, to cały majątek małżonków wchodzi do masy upadłości, co oznacza, że wierzyciele będą zaspokajani z majątku wspólnego.

Małżonek upadłego nie może wtedy swobodnie dysponować majątkiem wspólnym, może natomiast zgłosić wierzytelność z tytułu udziału w tym majątku sędziemu-komisarzowi. Nie będzie przy tym korzystał z jakiegokolwiek pierwszeństwa przed innymi wierzycielami z tego tytułu. Poza masą upadłości, do której wchodzi cały majątek wspólny małżonków, pozostaje jedynie majątek osobisty małżonka, który nie ogłosił upadłości. Oczywiście istnieje sposób, na to by małżonkowie mogli ustrzec się przed powyższymi skutkami. Mogą to uczynić poprzez wyłączenie małżeńskiej wspólności ustawowej na podstawie umowy, bądź orzeczenia sądowego. W przypadku wybrania którejkolwiek z tych form, pomiędzy majątkiem upadłego oraz majątkiem jego małżonka, nie istnieje żadna łączność i do masy upadłości wchodzi jedynie majątek małżonka, który ogłosił upadłość konsumencka.

Powstała z chwilą ogłoszenia upadłości rozdzielność majątkowa, ustaje z mocy prawa w wypadku umorzenia, zakończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego względem małżonka.
Zgodnie z prawem, do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte wspólnością majątkową, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to jednak, że przedmioty te są z mocy prawa wyłączone z masy upadłości – syndyk masy upadłości obejmuje bowiem w postępowaniu upadłościowym całość majątku wspólnego. Dopiero w przypadku, gdyby drugi z małżonków również ogłosił upadłość, syndyk lub małżonek może wnosić o wyłączenie z masy upadłościowej przedmiotów, które służyły mu do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »