fbpx

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Nieruchomość mieszkaniowa lub gruntowa podlega sprzedaży w celu pokrycia długów osoby objętej upadłością konsumencką.

We wniosku o upadłość konsumencką dłużnik musi podać wykaz majątku (również nieruchomego) wraz z jego szacunkową wyceną. Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, syndyk podejmuje decyzję co do sposobu likwidacji masy upadłościowej. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. W zawiadomieniu dotyczącym sposobu likwidacji nieruchomości, syndyk informuje wierzycieli oraz sąd m.in. o minimalnej cenie sprzedaży domu, lokalu lub gruntu.

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Po sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku dłużnika syndyk przedstawia sądowi projekt planu spłaty wierzycieli zakładającego częściowe umorzenie długów.

Jeśli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie, które w chwili ogłoszenia upadłości jest zamieszkiwane przez dłużnika i jego bliskich, wówczas dłużnik nie traci prawa do korzystania z niniejszego mieszkania.

Zakres oraz czas korzystania z tego mieszkania określa sędzia-komisarz. Przyjmuje się, że:
1) korzystanie przez upadłego z mieszkania możliwe jest tylko w takim zakresie, w jakim nie przeszkadza to w jego sprzedaży przez syndyka;
2) korzystanie przez upadłego z mieszkania jest możliwe najpóźniej do chwili zaoferowania mieszkania nabywcom – a więc przez kilka, czasami kilkanaście pierwszych miesięcy postępowania;
3) korzystanie przez upadłego z mieszkania ma służyć tylko zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Mieszkanie a upadłość konsumencka

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535) przewidują wypłatę na rzecz dłużnika kwoty odpowiadającej przeciętnemu kosztowi wynajmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości przez okres od 12 do 24 miesięcy. Wysokość tej kwoty określa sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, biorąc pod uwagę:
1) potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu;
2) zdolności zarobkowe upadłego;
3) sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania;
4) opinię syndyka.

Na tego rodzaju wypłatę dokonywaną ze środków uzyskanych po sprzedaży domu lub lokalu mieszkalnego mogą liczyć dłużnicy, którzy nie dadzą rady winny sposób zaspokoić potrzeb mieszkaniowych swoich i osób pozostających na ich utrzymaniu.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »