fbpx

Upadłość konsumencka – kto może?

Kiedy możemy ogłosić upadłość konsumencką? Czy spełniamy wszelkie ustawą przewidziane wymagania? Na te pytania, postaram się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule.

Na początku zajmijmy się kwestią tego kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką złożyć może osoba, która na chwilę złożenia wniosku nie posiada statusu przedsiębiorcy (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ustawodawca przewidział odrębny tryb postępowania upadłościowego) oraz taka, która do stanu niewypłacalności nie doprowadziła swoim zawinionym, umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem, a także taka, która od trzech miesięcy nie reguluje chociaż jednego swojego zobowiązania. Przez rażące niedbalstwo, rozumie się tak zwaną lekkomyślność, która jest kwalifikowaną postacią tzw. winy umyślnej. Przypisanie określonej osobie niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności.

Z zasady to dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednakże zgodnie z art. 8 prawa upadłościowego, składanie wniosku przez wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, będącej wcześniej przedsiębiorcą, odbywa się również po ustaniu tego faktu, jeśli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych. Na podstawie art art. 9 prawa upadłościowego, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Co ciekawe, proces upadłości prowadzić można także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Ustawodawca nie przewidział też żadnej minimalnej wysokości zadłużenia.
Jak sprawa bankructwa ma się względem małżonków? Otóż, będąc w związku małżeńskim jak najbardziej można starać się o ogłoszenie upadłości. Należy mieć na uwadze jednak, że pierwszym skutkiem złożenia wniosku o upadłość, jest powstanie z mocy prawa rozdzielności majątkowej między małżonkami. Następnym skutkiem jest wejście majątku obojga małżonków do masy upadłości. Co ważne, każdy z małżonków jest zobligowany do oddzielnego złożenia wniosku. Obie sprawy mogą, choć nie muszą zostać łącznie rozpoznane. W razie wystąpienia takiej sytuacji, dalsze postępowanie wobec małżonków, toczy się już oddzielnie.

Zatem kto nie może ogłosić upadłości?

Zdolność upadłościowa, nie będzie przysługiwać:

  1. Analogicznie do powyższego – osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także takiej, która umyślnie doprowadziła do swego stanu niewypłacalności.
  2. Wspólnikowi osobowej spółki handlowej, który za długi spółki odpowiada bez ograniczenia, czyli wspólnikowi spółki jawnej i partnerskiej, a także komplementariuszowi spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, dlatego, że ich odpowiedzialność jest nieograniczona z mocy prawa.
  3. Komandytariuszowi i akcjonariuszowi.
  4. Osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podsumowując, jeśli:

  • jesteś osobą fizyczną – czyli nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • jesteś niewypłacalny, tzn. utraciłeś zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych i nie regulujesz minimum jednego zobowiązania od trzech miesięcy,
  • do stanu niewypłacalności nie doprowadziłeś się w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania,
  • nie występowałeś z wnioskiem o wszczęcie procedury upadłościowej w ciągu ostatnich dziesięciu lat…

… MASZ SZANSĘ NA POZBYCIE SIĘ DŁUGÓW!!!

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »