fbpx

Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk?

W dniu ogłoszenia upadłości, cały nasz majątek staje się masą upadłości, która następnie w całości przeznaczana jest na pokrycie wszelkich kosztów postępowania, a także na zaspokojenie wierzycieli upadłego dłużnika. W skład takiej masy upadłości wchodzi oczywiście majątek dłużnika, należący do niego w dniu, w którym zostaje ogłoszona upadłość konsumencka, a także ten nabyty w toku postępowania upadłościowego. Wynagrodzenie za pracę również wchodzi w skład masy upadłości, często stanowi ono jedyny składnik majątku.

Jednakże syndyk nie może zabrać całego wynagrodzenia, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, istnieje pewna część wynagrodzenia, która nie wchodzi do masy upadłości i nie podlega zajęciu. Zakres dopuszczalnych zajęć określa Kodeks pracy. Zgodnie z treścią przepisów k.p. zajęcia wynagrodzenia za pracę można dokonać w następujących granicach:

  1. do wysokości trzech piątych wynagrodzenia – w przypadku gdy dłużnik posiada zobowiązania alimentacyjne,
  2. do wysokości połowy wynagrodzenia – w przypadku zobowiązań innych niż alimentacyjne.

Co ciekawe, w przypadku dłużnika posiadającego zobowiązania alimentacyjne, zajęciu w pełnej wysokości podlegają wszelkiego rodzaju nagrody z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne. W sytuacji, gdy wynagrodzenie dłużnika wypłacane jest w okresach dłuższych niż miesiąc, zajęcie dokonywane jest dopiero w momencie wypłaty całości wynagrodzenia. Do obliczania wysokości masy upadłości bierze się również pod uwagę wszelkie dodatki oraz świadczenia otrzymywane w naturze np. deputaty. Do masy upadłości nie wchodzą za to wszelkiego rodzaju odliczenia czyli zaliczki na podatek czy też składki emerytalne.

Na szczęście jest pewna część wynagrodzenia, która jest wolna od zajęcia i jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym dotyczy to jedynie sytuacji, gdy dłużnik posiada inne niż alimentacyjne zobowiązania. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wyżej wskazana kwota podlegająca zajęciu, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »