fbpx

Gdy syndyk zabiera całe wynagrodzenie

Otrzymywane przez upadłego wynagrodzenie za pracę, podlega potrąceniu w postępowaniu upadłościowym jak i w postępowaniu egzekucyjnym. Oczywiście o wysokości potrącenia decyduje wiele czynników, między innymi charakter umowy, dzięki której wypłacane jest wynagrodzenie. Bywają też i takie przypadki, że syndyk zajmuje upadłemu o wiele większą część wynagrodzenia, niż powinien, co gorsze, nie pozostawiając upadłemu środków do życia. Niewątpliwie, mamy wtedy do czynienia z błędną interpretacją przepisów prawa.

W przypadku, kiedy upadły otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, zakres dopuszczalnego potrącenia określają przepisy Kodeksu pracy. Przepisy mówią, że syndyk musi pozostawić upadłemu kwotę, nie mniejszą niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku gdy w ogłoszona zostaje upadłość konsumencka zaspokajane są także świadczenia alimentacyjne, upadłemu zostawia się najwyżej 2/5 wynagrodzenia.

Odmienną kwestią są wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przepisy dotyczące tych umów nie są już tak bardzo precyzyjne, co rodzi sporo problemów interpretacyjnych. Dodatkowo w praktyce dominuje pogląd, że wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło podlega potrąceniu w całości – co oczywiście prawdą nie jest.

Zgodnie z przepisami art. 829 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, które w postępowaniu upadłościowym mają zastosowanie w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1) Prawa upadłościowego, zajęciu nie podlegają:

  1. u upadłego pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty;
  2. u upadłego nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Reasumując, jeżeli upadły otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które charakteryzują się ciągłością, to syndyk w przypadku dokonywania potrącenia, będzie zobowiązany posługiwać się dokładnie tymi samymi zasadami co w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Jeżeli pomimo wspomnianych przepisów syndyk nie chce odstąpić od zabrania całości wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, należy wtedy zwrócić się do sędziego-komisarza, gdyż zgodnie bowiem z art. 49111 ust. 1 Prawa upadłościowego spór co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub samego upadłego.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »