fbpx

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny – jaka jest między nimi zależność? Kredyt hipoteczny jest popularnym sposobem finansowania nieruchomości, umożliwiającym szybkie pozyskanie środków na zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Niestety, nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Czasami nagłe pogorszenie sytuacji finansowej może uniemożliwić dalszą spłatę rat kredytu, zadłużenie i doprowadzić do sytuacji, w której nie można się jednocześnie utrzymać i spłacać zobowiązań. Rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie bankructwa. Podpowiadamy, co dzieje się wtedy z kredytem.


Co to jest hipoteka?


Hipoteka pełni funkcję zabezpieczenia rzeczowego stosowanego w przypadku nieruchomości lub praw związanych z nieruchomościami. Jest ustanawiana jako ograniczone prawo rzeczowe w celu zapewnienia zabezpieczenia wierzytelności. Kiedy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w banku, staje się ona środkiem ochronnym w ramach umowy. Działa jako gwarancja dla banku, umożliwiając mu odzyskanie pożyczonych środków. W przypadku zaległości w spłacie wierzyciel ma prawo dochodzić swojej wierzytelności poprzez wykorzystanie nieruchomości, na przykład poprzez jej sprzedaż.


Co ma wspólnego upadłość konsumencka a hipoteka na nieruchomości? Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Upadłościowe, wierzytelności zabezpieczone hipoteką są zaspokajane z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, na której została ustanowiona. Po ogłoszeniu postanowienia o upadłości syndyk przejmuje majątek dłużnika i sprzedaje nieruchomość, na której znajduje się hipoteka. Uzyskana kwota jest następnie przeznaczana na spłatę tej konkretnej wierzytelności. Tym samym bank otrzymuje pełną gwarancję, jaką zapewnia mu hipoteka. Postępowanie upadłościowe nie może naruszać praw wierzyciela wynikających z tego zabezpieczenia. Gdyby syndyk sprzedawał nieruchomość, nieobciążoną hipoteką, kwota uzyskana ze sprzedaży zostałaby rozdzielana pomiędzy wszystkich wierzycieli.


Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny


Kredyt hipoteczny po upadłości konsumenckiej – co się z nim dzieje? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma różne skutki dla zawartej z bankiem umowy. Nie powoduje ono jednak automatycznego wygaśnięcia hipoteki. Sprawia natomiast, że natychmiastowo staje się wymagalne zobowiązanie wynikające z umowy kredytu hipotecznego. Co to dokładnie oznacza? Hipoteka, która stanowi zabezpieczenie długu, pozostaje ważna do momentu sprzedaży nieruchomości.


Podczas rozpatrywania wniosku o upadłość konsumencką, sąd dokładnie zbada skład i wartość majątku dłużnika, a następnie zarządzi jego sprzedaż. Jeśli jedynym majątkiem jest nieruchomość na kredyt, wyznaczy syndyka, by zajął się jego sprzedażą. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przekazane bankowi w celu spłaty kredytu hipotecznego. W rezultacie hipoteka, która została zapisana w księdze wieczystej, zostanie wykreślona, a upadłość zapewni dłużnikowi możliwość umorzenia ewentualnego pozostałego zadłużenia wobec banku. Jeśli środki ze sprzedaży przekroczą wartość zobowiązań wynikających z kredytu mieszkaniowego, nadwyżka zostanie podzielona pomiędzy innych wierzycieli.


Upadłość konsumencka jednego z małżonków a kredyt hipoteczny


Jak wygląda kredyt hipoteczny a upadłość konsumencka współmałżonka? W tym przypadku natychmiastowa wymagalność spłaty zobowiązań z umowy kredytowej dotyczą tylko upadłego. Jeśli umowa nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących wypowiedzenia, jego małżonek nadal powinien dokonywać płatności.

Po sprzedaży nieruchomości w ramach procesu likwidacji majątku upadłego, środki uzyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Jeśli kwota nie wystarczy na pokrycie całego zadłużenia, współmałżonek otrzyma nowy harmonogram spłat, a upadły będzie regulować pozostałą kwotę zgodnie z planem spłat wierzycieli.


W celu zabezpieczenia się banki często stosują klauzulę o współdzieleniu i wspólnej odpowiedzialności za kredyt przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Jednakże, jeśli taki zapis nie został zawarty w umowie kredytowej, upadłość konsumencka jednego małżonka nie musi dotyczyć drugiej strony.


W przypadku, gdy hipoteka została ustanowiona na mieszkanie, które jest wspólną własnością dwóch osób, bank nie może egzekwować hipoteki od osoby, która nie ogłosiła upadłości konsumenckiej. Może to prowadzić do sytuacji, w której sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką dotyczy tylko połowy jej wartości.


Czy po ogłoszeniu upadłości można zachować dom lub mieszkanie?


Czasami dłużnik regularnie spłaca raty kredytu hipotecznego, ale posiada inne zobowiązania, których nie jest w stanie uregulować na czas. Czy może ogłosić upadłość konsumencką, jednocześnie nie tracąc nieruchomości? Zgodnie z prawem, nie ma takiej możliwości – nie da się ogłosić bankructwa, a jednocześnie zatrzymać nieruchomości, która jest obciążona hipoteką. Gdy zajdzie taka sytuacja, kredyt hipoteczny automatycznie staje się wymagalny.


Rozwiązaniem może tu okazać się układ konsumencki, który pozwala na zachowanie majątku i jest zwykle używany, by chronić właśnie nieruchomości. To uregulowany w prawie upadłościowym instrument, który polega na złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu i zawarciu ugody z wierzycielami. Uzgadnia się w nim spłatę wierzytelności, biorąc pod uwagę możliwości finansowe dłużnika.


We wniosku zawiera się wstępne propozycje ugodowe, którymi najczęściej są:

  • umorzenie części zobowiązań,
  • czasowe odroczenie spłaty,
  • ustalenie nowego planu spłaty wierzycieli na lepszych dla dłużnika warunkach.

Warto jednak wspomnieć, że spłacane w ramach układu zobowiązania są zazwyczaj wyższe niż przy upadłości konsumenckiej.


Czy można zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny po ogłoszeniu upadłości?


Teoretycznie nie ma żadnych przeszkód, aby osoba, która przeszła procedurę oddłużeniową na podstawie prawa upadłościowego, podpisała nową umowę kredytową. Po wszystkim upadły zostaje automatycznie wykreślony z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Jednak ostateczną decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, który dokładnie przeanalizuje historię kredytową klienta i dowie się, że wcześniej ogłosił upadłość.


W rezultacie upadłość konsumencka może stanowić przeszkodę w uzyskaniu nowego kredytu. W takich przypadkach bank często wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Osoba ubiegająca się o kredyt musi również pamiętać, że po ogłoszeniu upadłości możliwość kolejnego oddłużenia będzie dla niej dostępna dopiero po upływie 10 lat.


Podsumowanie


Posiadanie kredytu hipotecznego nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Podobnie jak inne zobowiązania, hipoteka powinna zostać uwzględniona we wniosku składanym do odpowiedniego sądu. Ważne jest, by pamiętać, że ogłoszenie upadłości oznacza natychmiastową wymagalność wszystkich zobowiązań, w tym również kredytu hipotecznego.


Nasza kancelaria prawna skutecznie pomogła przebrnąć przez procedurę ogłaszania upadłości tysiącom konsumentów. Jeśli, chcesz rozwiązać w ten sposób problem swojego zadłużenia, skontaktuj się z nami! Oprócz tego zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorstw, świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z różnych tytułów oraz pomagamy osobom, które mają kredyty frankowe. Oferujemy również wsparcie podczas zakładania konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »