fbpx

Upadłość konsumencka a komornik

Upadłość konsumencka a komornik — jak pierwsze wpływa na działanie drugiego, wyjaśniamy w poniższym wpisie. Osoby zadłużone, wobec których toczy się już postępowanie egzekucyjne, często nie wiedzą, czy mogą i czy opłaca im się w tej sytuacji starać się o ogłoszenie upadłości. Warto wiedzieć jakie skutki wywiera ta procedura prawna, również, jeśli chodzi o przebieg postępowań komorniczych.

Co różni upadłość konsumencką od egzekucji komorniczej?

Mimo że celem obu tych instytucji prawnych jest spłata wierzytelności z przejętego majątku dłużnika, różnią się one od siebie dość znacznie i mają też inne skutki prawne.

Przede wszystkim wniosek o upadłość konsumencką składa sama osoba zadłużona, która deklaruje swoją niewypłacalność. Jest to zatem dobrowolna procedura, która nie może być wszczęta z urzędu lub przez osoby trzecie, np. wierzycieli. Jeśli zakończy się pomyślnie, doprowadzi do całkowitego oddłużenia upadłego i do spłaty jego zaległych zobowiązań. W momencie ogłoszenia bankructwa przestają narastać również odsetki od zadłużenia. Co więcej, gdyby upadły nie posiadał żadnego majątku, który mógłby posłużyć do spłaty wierzytelności, sąd podejmie decyzję o warunkowym albo trwałym umorzeniu jego długów. Wszczęcie egzekucji komorniczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest już niemożliwe.

Postępowanie komornicze jest natomiast wszczynane na wniosek wierzyciela i jest przymusowe. Koszty działań egzekucyjnych obciążają dłużnika, a dodatkowo odsetki od zadłużenia są naliczane przez cały czas trwania tej procedury, aż do momentu całkowitej spłaty długów. Jeśli osoba zadłużona nie posiada żadnego majątku oraz nie pracuje, a co za tym idzie, nie otrzymuje wynagrodzenia, postępowanie komornicze może zostać umorzone. Nie oznacza to jednak, że jej dług ulega likwidacji, a komornik odwrotnie niż po upadłości, może wznowić jeszcze postępowanie egzekucyjne.

Różnice między komornikiem a syndykiem masy upadłościowej

Jak wynika już z powyższego opisu, każda z tych procedur ma inne skutki dla dłużnika. Prowadzone są też przez inne organy — komornika i syndyka. Pierwszy z nich działa w imieniu i na rzecz wierzyciela, zabezpieczając jego roszczenia razem z odsetkami. Drugi natomiast dąży do całkowitego oddłużenia upadłego i działa na jego rzecz.

Komornik to działający przy sądzie rejonowym funkcjonariusz publiczny, który ma za zadanie wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia majątkowe lub niemajątkowe oraz zabezpieczanie tych roszeń. Przejmuje w tym celu majątek i wynagrodzenie dłużnika. Zajęcie wynagrodzenia może trwać w tym przypadku aż do czasu spłaty całości zobowiązań.

Syndyk jest zaś powoływany przez sąd upadłościowy w celu realizacji postępowań upadłościowych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jego zadaniem jest przejęcie zarządu nad majątkiem świeżo ogłoszonego bankruta, a następnie przeprowadzenie jej licytacji, by spłacić zobowiązanie wobec wierzycieli. Dysponuje on większą swobodą w zajmowaniu ruchomości niż komornik, ale samo zajęcie wynagrodzenia przez niego, trwa zwykle tylko kilka miesięcy. Kończy się najczęściej wraz z ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub automatycznym oddłużeniem.

Upadłość konsumencka a komornik — czy postępowanie egzekucyjne może trwać nadal?

Wszystko zależy od etapu, na jakim znajduje się postępowanie upadłościowe oraz od tego, jaki będzie jego wynik. Czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką wstrzymuje egzekucję komorniczą? Niestety jeszcze nie, ale jest niezbędnym środkiem do osiągnięcia tego celu. Musi on być konkretny i dobrze opisany, co sprawi, że nie zostanie odrzucony i szybciej dojdzie do postępowania. Z tego względu warto skorzystać z pomocy specjalizującej się w upadłościach konsumenckich kancelarii prawnej. Można też złożyć wniosek o czasowe zawieszenie egzekucji komorniczej. Jeśli sąd rozpatrzy go pozytywnie, komornik będzie musiał wstrzymać wszystkie działania do czasu wydania postanowienia przez sąd upadłościowy.

Czy upadłość konsumencka wstrzymuje egzekucję komorniczą? Tak, zakończenie postępowania ogłoszeniem upadłości danej osoby fizycznej, skutecznie wstrzymuje wobec niej postępowanie egzekucyjne. Dzieje się tak dlatego, że działania komornika zakładają zajmowanie majątku dłużnika i jego licytowanie w celu zaspokojenia wierzycieli. Upadłość konsumencka oznacza zaś, że upadły jest pozbawiony wszelkiego majątku aż do momentu zakończenia procesu upadłościowego. Tym samym nie istnieje już majątek, który można zająć, bo w całości wchodzi on w skład masy upadłościowej, która od tego momentu jest zarządzana przez syndyka, a nie przez dłużnika. Działanie to prowadzić ma do pozbycia się długu w całości. Zatem dopiero ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powoduje skuteczne umorzenie egzekucji komorniczej.

Postępowanie upadłościowe a egzekucyjne — co może dziać się z długami po ich zakończeniu?

Oba postępowania dążą do spłaty wierzycieli i zlikwidowania tym samym długów osób zadłużonych. Co dzieje się, gdy dłużnik nie ma majątku, z którego można zaspokoić roszczenia? W takim przypadku w postępowaniu upadłościowym, jeśli sąd uzna, że nie wynika to z celowego działania dłużnika, upadłość konsumencka może się zakończyć:
  • oddłużeniem automatycznym,
  • oddłużeniem warunkowym,
  • wykonaniem planu spłaty wierzycieli i oddłużeniem w pozostałym zakresie.
Postępowanie komornicze również może być zakończone bez spłaty egzekwowanego długu, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku lub nie wystarcza on do spłaty całości zobowiązania. Trzeba jednak pamiętać, że umorzone postępowanie egzekucyjne może być w każdej chwili wznowione, jeśli sytuacja materialna dłużnika ulegnie poprawie.

Licytacja nieruchomości przez komornika i syndyka — różnice

Ważną kwestią przemawiającą na korzyść procedury postępowania upadłościowego, jest sposób, w jaki licytowane są należące do dłużników nieruchomości. Zarówno komornik, jak i syndyk pieniądze z licytacji przeznaczają na spłatę wierzycieli, jednak sam przebieg tego procesu jest różny.

Jeśli komornik sprzeda nieruchomość za kwotę niższą niż wymagane roszczenia, dłużnik nadal będzie musiał spłacać pozostałą część wraz z odsetkami aż do pełnego zaspokojenia wierzycieli. W takim samym przypadku po ogłoszeniu upadłości niespłacona ze środków wylicytowanych kwota zostanie umorzona lub upadły będzie musiał jedynie wpłacać niewielkie kwoty na rzecz planu spłaty wierzycieli. Wynika z tego, że odda jedynie niewielką część pozostałego długu.

Sama licytacja prowadzona przez komornika może trwać dość długo, a cała kwota uzyskana w jej wyniku zostanie przekazana wierzycielom. Syndyk natomiast jest zobowiązany terminami wynikającymi z postanowień postępowania upadłościowego, więc zwykle trwa to krócej. W dodatku w przeciwieństwie do komornika syndyk na wniosek upadłego, zabezpiecza na jego rzecz kwotę, pozwalającą mu na wynajęcie innego lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy. Nie ma więc ryzyka, że zostanie on nagle pozbawiony dachu nad głową. Ponadto w licytacji masy upadłościowej może brać udział również rodzina upadłego, co jest dla niego szansą na dalsze korzystanie z tej nieruchomości.

Upadłość konsumencka czy działanie komornika, co lepsze dla dłużnika?

Upadłość konsumencka czy komornik — wybór wydaje się prosty. Sytuacja osoby zadłużonej jest znacznie lepsza po ogłoszeniu przez nią upadłości. Skutkiem jest nie tylko oddłużenie i zaspokojenie roszczeń wierzycieli, ale i wstrzymanie naliczania odsetek i umorzenie działań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika. Ponadto upadły ma zabezpieczony lokal mieszkalny i podstawowe środki do życia. Wolny od długów może zacząć nowy etap w życiu, bogatszy o wiedzę i doświadczenia, które pomogą mu podejmować w przyszłości lepsze decyzje finansowe.

Jeśli zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości i chcesz wiedzieć, czy masz na nie szansę, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację. Kancelaria Prawna FENIX skutecznie pomogła już tysiącom konsumentów wyjść z długów. Zajmujemy się także restrukturyzacją przedsiębiorstw, świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z różnych tytułów oraz pomagamy osobom, które mają kredyty frankowe. Oferujemy także wsparcie w założeniu konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zapraszamy do współpracy!

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
Prawnicy upadłość konsumencka oddłużanie

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania.

Czytaj więcej »