fbpx

Upadłość konsumencka a alimenty

Upadłość konsumencka a alimenty to zależność, która z pewnością znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno osób uprawnionych do świadczeń, jak i zobowiązanych. Sprawy alimentacyjne należą do najczęściej rozstrzyganych przez sądy rodzinne. Część osób uchyla się od ich płacenia pomimo posiadanych środków, ale w wielu przypadkach niewystarczające dochody lub zadłużenie są przyczyną braku możliwości ich regulowania. Jeśli taki stan się przedłuża, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie może sobie również poradzić z regulowaniem swoich pozostałych zobowiązań przez okres co najmniej 3 miesięcy, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Co wtedy dzieje się z alimentami?

Upadłość konsumencka a alimenty – czy świadczenie to podlega umorzeniu?

Czy upadłość konsumencka obejmuje długi alimentacyjne? To najważniejsze pytanie, które zadają sobie obie strony. Zgodnie z prawem, wierzytelności alimentacyjne nie są umarzane po ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że upadły musi je nie tylko nadal regulować na bieżąco, ale i spłacać zaległości.

Kto może być uprawniony do alimentów? Regulują to przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a beneficjentami mogą być dzieci, małżonek czy rodzice, czyli wszystkie osoby, które znajdują się w gorszej sytuacji materialnej. Obowiązek alimentacyjny jest więc szeroki, a w przypadku dzieci oprócz kwestii finansowych może dotyczyć również sprawowania osobistej opieki nad nimi. Sama wysokość alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych oraz od możliwości majątkowych zobowiązanego. Co ważne chodzi tu o jego możliwości, a nie faktyczne dochody, czyli unikanie zatrudnienia nie daje podstawy do uchylenia się od płacenia świadczeń alimentacyjnych.

Jak dochodzić wierzytelności alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym?

Osoba uprawniona do otrzymywania alimentów, nazywana wierzycielem alimentacyjnym, powinna zgłosić swoje roszczenie. Do zgłoszenia wierzyciel powinien dołączyć dokument potwierdzający zobowiązanie do ich płatności oraz określający termin ich uiszczenia. W imieniu niepełnoletnich dzieci, zgłoszenia wierzytelności do syndyka dokonuje osoba będąca ich przedstawicielem prawnym. Istnieje możliwość zgłoszenia wierzytelności w formie elektronicznej przez system KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Niemniej jednak, osoby mające prawo do alimentów mogą składać wszelkie niezbędne dokumenty oraz pisma sądowe bez korzystania z systemu teleinformatycznego, czyli przesłać je w formie pisemnej bezpośrednio na adres syndyka.

Alimenty a upadłość konsumencka to zagadnienie, które różni się, jeśli chodzi o bieżące i zaległe zobowiązania. Jak dochodzić swych roszczeń w obu przypadkach?

Upadłość konsumencka a bieżące alimenty

Kiedy sąd ogłosi upadłość, dłużnik wciąż ma obowiązek płacenia alimentów. Jednak sposób oraz kwota ulegają modyfikacji. Teraz to syndyk dokonuje wypłaty osobie posiadającej prawo do alimentów, czerpiąc środki z masy upadłościowej. Bieżące alimenty mają pierwszeństwo przed zaległymi oraz pozostałymi należnościami, z wyjątkiem kosztów postępowania upadłościowego. Ich wypłata jest regularna, jeśli fundusze zgromadzonego majątku upadłościowego na to pozwalają. W przeciwnym wypadku są wypłacane wraz z napływem do niego kolejnych sum.

Pojawia się również ważne ograniczenie w odniesieniu do kwoty wypłacanych alimentów. Syndyk ma prawo wypłacać maksymalnie sumę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu dla każdej osoby uprawnionej. Od 1 lipca 2023 roku wynosi ono 3600 złotych brutto. Ma to zapobiec praktyce celowego zawyżania alimentów w ramach ugód pozasądowych, by odzyskać część majątku, która pozostaje w kręgu rodziny, kosztem innych wierzycieli.

Syndyk odpowiada za wypłatę alimentów tylko do chwili ustalenia planu podziału środków zgromadzonych w ramach masy upadłościowej. Potem, zobowiązanie do wypłaty alimentów nadal obowiązuje. Osoba uprawniona do alimentów ma prawo wnieść pozew przeciwko dłużnikowi o zapłatę bieżących oraz zaległych alimentów, które nie zostały pokryte ze zgromadzonej masy. Jest to wyjątkowy przypadek, gdyż większość innych roszczeń po zakończeniu postępowania upadłościowego staje się nieegzekwowalna.

Upadłość konsumencka a długi alimentacyjne

Gdy sąd ogłasza upadłość dłużnika alimentacyjnego, tymczasowo niemożliwe jest egzekwowanie zaległych alimentów w drodze postępowania egzekucyjnego. Osoby mające prawo do tych świadczeń powinny przedstawić swoje roszczenia sędziemu-komisarzowi, aby znalazły się w spisie wierzytelności, którym będzie zarządzać syndyk. Gdy wierzycielem jest osoba niepełnoletnia, zgłoszenia w jej imieniu powinien dokonać przedstawiciel prawny.

Kodeks Prawa Upadłościowego określa hierarchię spłaty wierzytelności, a te z tytułu zaległych alimentów należą do kategorii pierwszego zaspokojenia. Daje to wierzycielom dużą szansę odzyskania przynajmniej części należnych im funduszy w trakcie postępowania upadłościowego. Może się jednak okazać, że masa upadłościowa nie pokryje wszystkich zobowiązań, a zaległości alimentacyjne, mimo że traktowane priorytetowo, nadal muszą poczekać na pokrycie kosztów postępowania i wypłacenie alimentów bieżących. Jeśli środki są wystarczające, wciąż należy liczyć się z długim oczekiwaniem, nawet przez rok lub dłużej. Zaległości alimentacyjne są bowiem wypłacane w ramach planu spłaty dopiero po zakończeniu postępowania.

Upadłość konsumencka a zasądzenie lub podniesienie alimentów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie uniemożliwia wnoszenia przeciwko dłużnikowi powództwa dotyczącego ustalania czy zwiększania kwoty alimentów. Osoby posiadające do tego prawo mogą podjąć takie działania w dowolnym momencie, a procedura w sądzie rodzinnym odbywa się niezależnie od trwającego postępowania upadłościowego.

Jeśli chodzi o wniesienie pozwu w sprawie zasądzenia lub podwyższenia alimentów po ogłoszeniu upadłości, powinien on być skierowany bezpośrednio przeciwko dłużnikowi. Stanowi to odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe związane z masą upadłościową powinny być prowadzone wobec syndyka.

Ogłoszenie upadłości nie pozbawia również dłużnika możliwości ubiegania się o zmniejszenie zasądzonej wcześniej kwoty alimentów, jeśli jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. Podobnie jak w przypadku wniesienia pozwu o ich ustalenie, czy zwiększenie, w tej sytuacji to dłużnik, a nie syndyk, powinien wystąpić z żądaniem do sądu. Niezależnie od tego, czy dłużnik występuje w roli powoda, czy pozwanego w postępowaniach dotyczących alimentów, reprezentuje siebie samego.

Alimenty przysługujące upadłemu

Wiemy już, jak wygląda upadłość konsumencka dłużnika alimentacyjnego, a co się dzieje, jeśli to upadły jest uprawniony do otrzymywania alimentów. W takim przypadku jego sytuacja w tym zakresie pozostaje bez zmian. Kontynuuje odbiór tych świadczeń, które nie są włączane do masy upadłościowej i nie podlegają egzekucji na rzecz wierzycieli. Osoba, która przeszła proces upadłości, ma pełną swobodę w dysponowaniu otrzymanymi alimentami, nawet po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Podsumowanie

Jednym ze sposobów na pozbycie się niemożliwych do spłacenia zobowiązań jest upadłość konsumencka, a zaległości alimentacyjne czy bieżące zobowiązania z tego tytułu nie stanowią przeszkody do jej ogłoszenia. Upadły musi jednak mieć świadomość, że nie podlegają one umorzeniu. Decyzja o ogłoszeniu bankructwa zależy od indywidualnych okoliczności dłużnika, jego aktywów oraz zdolności do spłacenia długów. Jeśli warunki te są sprzyjające, istnieje realna możliwość wyjścia z zadłużenia poprzez sprzedaż majątku lub spłatę zobowiązań w ramach planu spłaty ustalonego przez sąd.

Nasza kancelaria prawna pomogła już tysiącom osób pozbyć się długów, pomagając ogłosić upadłość konsumencką. Zajmujemy się również restrukturyzacją przedsiębiorstw, pomocą w uzyskaniu odszkodowania z różnych tytułów oraz osobom posiadającym kredyty frankowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!.

Jak pobrać raport BIK

Zakładanie konta w portalu BIK Kliknij tutaj aby założyć konto w BIK Aby skorzystać z usług BIK, należy założyć konto w portalu BIK i potwierdzić tożsamość. Twoje dane kredytowe nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Dlatego BIK musi mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz. W tym celu w trakcie procesu

Czytaj więcej »
restrukturyzacja

10 mitów dotyczących upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka stała się w Polsce dostępną opcją dla osób prywatnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej jednak, wokół tego procesu krąży wiele nieporozumień i błędnych przekonań. W tym artykule rozwiewamy 10 mitów dotyczących upadłości konsumenckiej. 1. Upadłość konsumencka to dowód na to, że ktoś jest nierozsądny finansowo. Nie zawsze. Wiele osób trafia

Czytaj więcej »