fbpx

Syndyk a komornik – czym się różnią ich role i uprawnienia?

Syndyk a komornik – jakie są między nimi różnice i do którego powinni zwracać się wierzyciele pragnący odzyskać swoje pieniądze z majątku dłużnika? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym blogu. Każda z wyżej wskazanych funkcji posiada inne rodzaje zadań i zakresy uprawnień względem majątku osoby zadłużonej. Wiele osób myli ich ze sobą, nie zdając sobie sprawy, że komornik a syndyk to dwie różne osoby.

Syndyk a komornik czym się różnią?

Syndyk i komornik to funkcje występujące w różnych rodzajach postępowań. Syndyk jest organem pozasądowym działającym w postępowaniu upadłościowym, odpowiedzialnym za przejęcie zarządzania majątkiem upadłego dłużnika. Z kolei komornik jest organem sądowym działającym w postępowaniu egzekucyjnym, które ma na celu egzekucję należności od dłużnika.

Pomimo iż celem działań obu organów jest odzyskanie należności przez wierzycieli od dłużnika, to metody, którymi to osiągają, są zgoła odmienne. W przypadku postępowania upadłościowego wierzyciele dążą do odzyskania swoich roszczeń grupowo. Procedura ta polega na przejęciu majątku upadłego dłużnika, który zostaje zlikwidowany, a uzyskane środki służą spłacie. Natomiast postępowanie egzekucyjne odbywa się między wierzycielem a dłużnikiem, co oznacza, że nie jest to procedura zbiorowa.

Kim jest syndyk?

Wiesz już, czym się różni syndyk od komornika, warto teraz przyjrzeć się bliżej każdemu z nich. Syndyk masy upadłościowej jest organem mianowanym przez Sąd w momencie ogłoszenia upadłości. Działa w swoim własnym imieniu, lecz na rachunek upadłego. Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik traci bowiem zarząd nad swoim majątkiem, a pełne zarządzanie nim obejmuje syndyk. Jego zadaniem jest zbywanie majątku i zaspokajanie potrzeb wierzycieli.

Podczas wykonywania swoich obowiązków, syndyk podlega zarządzeniom sądu i sędziego komisarza, którzy nadzorują postępowanie i mają kontrolę nad majątkiem upadłego. Syndyk jest zobligowany składać regularne sprawozdania ze swoich czynności sędziemu komisarzowi.

Jakie zadania ma syndyk masy upadłościowej?

Po przejęciu zarządu nad majątkiem dłużnika syndyk ma przed sobą kilka istotnych zadań. Przede wszystkim musi zadbać o zabezpieczenie tego majątku i przeprowadzenie pełnego procesu upadłości likwidacyjnej, który obejmuje jego całkowitą wyprzedaż i podział uzyskanych kwot pomiędzy wierzycieli. Ponadto, na syndyku ciąży szereg innych obowiązków, takich jak kwestie dotyczące zatrudnionych pracowników oraz wszczynanie i uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych prowadzonych w interesie masy upadłościowej.

Do obowiązków syndyka należą też:
 • sporządzenie listy wierzytelności, zawierającej informacje o wierzycielach i ich roszczeniach przeciwko upadłemu,
 • poszukiwanie ukrytego lub nieznanego majątku upadłego, który może przyczynić się do zaspokojenia roszczeń wierzycieli,
 • odzyskiwanie majątku upadłego w przypadku, gdy podejmował on działania mające na celu ukrycie lub zabezpieczenie swojego majątku przed wierzycielami,
 • sporządzenie planu podziału funduszy masy upadłości, który określa, jak kwota uzyskana ze sprzedaży majątku upadłego zostanie podzielona,
 • przygotowanie odrębnych planów podziału funduszy uzyskanych ze sprzedaży składnika majątku będącego zabezpieczeniem rzeczowym, jeśli takie składniki istnieją,
 • sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli, który jest częścią postępowania przy upadłości konsumenckiej. Ten plan określa, w jaki sposób upadły zamierza spłacić swoje długi.

Komornik kim jest?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym, który wykonuje wyroki sądowe stosując przymus egzekucyjny, czyli na podstawie tytułów wykonawczych (wyroków, nakazów, postanowień z klauzulą wykonalności nadaną przez Sąd). Jego zawodowe czynności są ściśle uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. W trakcie pełnienia swoich obowiązków komornik jest niezawisły i podlega jedynie przepisom prawnym oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik podczas wykonywania swojej działalności kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Znajduje się również pod nadzorem sądu oraz nadzorem odpowiedzialnym prezesa sądu rejonowego, w ramach którego działa.

Na czym polega postępowanie komornicze?

Komornik sądowy pełni funkcję organu władzy publicznej w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Jego głównym zadaniem jest odzyskiwanie należności pieniężnych od dłużników, które zostały stwierdzone orzeczeniem sądu. Zakres czynności, które wykonuje, obejmuje:
 • wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zabezpieczenia tych roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, które podlegają egzekucji sądowej bez potrzeby wydawania klauzuli wykonalności,
 • wykonanie postanowień dotyczących zabezpieczenia środka dowodowego oraz nakazów dotyczących wydania środka dowodowego w postępowaniach dotyczących własności intelektualnej,
 • sporządzanie postanowień dotyczących zabezpieczenia spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
 • doręczanie zawiadomień sądowych, pism procesowych i innych dokumentów urzędowych adresatom,
 • ustalanie miejsca zamieszkania dłużników,
 • sporządzanie protokołów stanu faktycznego,
 • pełnienie urzędowego nadzoru nad publicznymi licytacjami.
W ramach swojej działalności komornik sądowy zajmuje się również zajmowaniem kont bankowych dłużników, egzekwowaniem wyroków eksmisji oraz wprowadzaniem w posiadanie nieruchomości.

Kto ma pierwszeństwo syndyk czy komornik?

Oba organy nie mają ze sobą nic wspólnego, dopóki sąd nie wyda postanowienia o ogłoszeniu upadłości w sprawie tego samego dłużnika. Dopiero wtedy syndyk dołącza do postępowania dotyczącego podziału majątku dłużnika między wierzycieli. Istotna różnica między syndykiem a komornikiem polega na tym, że to syndyk przejmuje kontrolę nad zadłużonym majątkiem, a komornik staje się organem podległym syndykowi.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, komornik jest zobowiązany przelać wszystkie uzyskane, ale jeszcze niewydane sumy do masy upadłości, co oznacza, że podlegają one zarządowi syndyka. W tym zakresie komornik może nawet stać się wierzycielem masy upadłości, jeśli chodzi o koszty egzekucyjne, które nie zostały jeszcze pobrane od upadłego w dotychczasowym postępowaniu egzekucyjnym.

Powołanie syndyka do zarządzania majątkiem upadłego przedsiębiorstwa (lub osoby fizycznej) wyklucza dalsze działania komornika. Wierzytelności powstałe przed ogłoszeniem upadłości nie mogą już być dochodzone przez komornika po tej dacie, co oznacza, że wierzyciele nie będą zaspokojeni w ramach postępowania egzekucyjnego. Jedyną możliwością dla nich jest przystąpienie do postępowania upadłościowego i wpisanie swoich roszczeń na listę prowadzoną przez syndyka. Odpowiedź na pytanie, kto w opisanej sytuacji ma pierwszeństwo, syndyk czy komornik jest więc jednoznaczna.

Czym różni się syndyk od komornika? Podsumowanie

Między syndykiem a komornikiem są liczne różnice, ale najważniejsza to ta, że syndyk działa w celu likwidacji majątku i oddłużenia dłużnika, podczas gdy komornik ma za zadanie przeprowadzenie egzekucji. Obaj mają jednak ten sam cel, którym jest umożliwienie wierzycielom odzyskania swoich należności w jak największym stopniu. Ponadto mogą być połączeni w przypadku tego samego dłużnika, gdy dojdzie do zbiegu postępowania upadłościowego i postępowania egzekucyjnego.

Jeśli nie wiesz do kogo zgłosić się z roszczeniem o spłatę długów lub planujesz ogłosić upadłość konsumencką, ale nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria prawna pomogła już tysiącom konsumentów rozwiązać problem zadłużenia. Oferujemy m.in. wsparcie w trakcie zakładania konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zajmujemy się też restrukturyzacją przedsiębiorstw, świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z różnych tytułów i pomagamy osobom, posiadającym kredyty frankowe. Zgłoś się do nas i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »