fbpx
warunki-ogloszenia-upadlosci-konsumenckiej

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to złożony proces. Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

To pytanie zadaje sobie wiele osób mających problem z zadłużeniem, które powzięły informacje na temat instytucji upadłości konsumenckiej. Przepisy ustawy Prawo upadłościowe są jednak często dla nich niejasne, a cała procedura wydaje się skomplikowana. Czy tak jest w rzeczywistości? Niekoniecznie! Niniejsze opracowanie ma na celu objaśnienie sposobu w jaki można ogłosić upadłość konsumencką i raz na zawsze uwolnić się od długów.

1. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWA

Na podstawie obowiązujących przepisów, wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może:

Osoba fizyczna (konsument):

 1. nie będąca zarejestrowanym przedsiębiorcą – decydujące jest wykreślenie wpisu z CEIDG, a nie fakt zawieszenia działalności gospodarczej;
 2. prowadząca gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej
 3. miejscem stałego pobytu jest Polska.

2. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – NIEWYPŁACALNOŚĆ

Ogłoszenie upadłości jest możliwe jedynie w sytuacji powstania niewypłacalności. Jesteś niewypłacalny, gdy nie możesz spłacać wymagalnych zobowiązań (długów) i stan ten ma charakter stały. Z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeśli zaległości w spłacie przynajmniej jednego zobowiązania przekracza trzy miesiące. Należy nadmienić, że aby móc ogłosić upadłość konsumencką wystarczy posiadanie długu wobec jednego wierzyciela. Przykładowo jeśli masz jeden kredyt w banku, którego nie jesteś w stanie spłacać i od co najmniej trzech miesięcy nie wpłaciłeś żadnej raty, wówczas możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

3. Warunku ogłoszenie upadłości konsumenckiej – SKOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty są podstawowym elementem każdego dobrze sporządzonego wniosku oraz stanowią dowody w sprawie. Dobrze skompletowana dokumentacja pomaga w potwierdzeniu faktów zawartych w uzasadnieniu wniosku. Ukazuje też solidność oraz rzetelność w postawie dłużnika przed sądem.

Dokumenty powinny odzwierciedlać informacje zawarte we wniosku. Przydatne będą wszelkie umowy: kredytów, pożyczek, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty, które potwierdzą stan niewypłacalności oraz istnienie zadłużenia.

Istotna jest też wszelka dokumentacja związana z: zatrudnieniem, stanem zdrowia, sytuacją rodzinną, jeśli któreś z tych aspektów miały wpływ na powstanie stanu niewypłacalności.

4. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – NAPISANIE WNIOSKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do Sądu na specjalnym formularzu, którego wzór określony jest przez ministra sprawiedliwości.

W formularzu znajdują się następujące rubryki:

Wskazanie sądu, do którego składany jest wniosek.

 1. Dane identyfikacyjne, takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania.
 2. Żądanie wniosku.
 3. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną i miejscem położenia.
 4. Spis wierzycieli.
 5. Spis wierzytelności spornych.
 6. Uzasadnienie wniosku.
 7. Dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu.
 8. Załączniki.
 9. Oświadczenie dłużnika.

Jednym z ważniejszych elementów wniosku jest zdecydowanie jego uzasadnienie. To właśnie w uzasadnieniu należy opisać wszelkie okoliczności powstania zadłużenia oraz pojawienia się stanu niewypłacalności. Najlepiej zrobić to poprzez chronologiczne opisanie wydarzeń i przedstawienie historii dłużnika. Dodatkowo nie można pominąć wszelkich zdarzeń, które świadczyłyby na korzyść wnioskodawcy, np.: patologicznego uzależnienia, choroby, niezawinionej utraty pracy, śmierci osoby bliskiej.

Podczas tworzenia uzasadnienia wniosku warto zwrócić szczególną uwagę na najistotniejsze przesłanki ustawowe, które muszą zostać spełnione, by wniosek był zasadny. Podsumowując powyższe, to właśnie na tym etapie należy w sposób profesjonalny i rzetelny odnieść się do przepisów prawa upadłościowego i udowodnić istnienie pozytywnych, a obalić negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, by napisać dobry i kompletny wniosek, powinien zwrócić się z tym do profesjonalisty.

5. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – OPŁATA OD WNIOSKU

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na chwilę obecną wynosi 30 zł. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku, który składamy do sądu.

6. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – ZŁOŻENIE WNIOSKU DO WŁAŚCIWEGO SĄDU

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Sądem upadłościowym jest Sąd Rejonowy, który posiada wydział gospodarczy rozpoznający sprawy upadłościowe.

7. Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – OCZEKIWANIE NA ROZPOZNANIE WNIOSKU PRZEZ SĄD

Po złożeniu wniosku do sądu pozostaje już tylko czekać na jego rozpoznanie przez sąd.

Przeczytaj również: Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: