fbpx

Upadłość konsumencka małżonków w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

Często zadłużenie dotyczy obojga małżonków, którzy pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Zaistnienie upadłości konsumenckiej małżonków bez wątpienia wpływa na prawne i majątkowe relacje między nimi. Pojawia się więc kwestia tego, jak właściwie podejść do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opcje są dwie – wniosek może złożyć jeden z małżonków albo oboje. Przeanalizujemy sytuację w obu wypadkach.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku małżonków

Kiedy wobec jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, pociągnie to za sobą szereg skutków wobec drugiego z małżonków:

  • między małżonkami ustaje wspólność majątkowa, a zza stepuje ją rozdzielność majątkowa;
  • cały majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłościowej, która posłuży do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Tradycyjnie wraz z momentem zawarcia małżeństwa powstaje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej, który zakłada wspólność przedmiotów majątkowych, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa – stanowią one jedną całość gospodarczą.

Należy tu zastrzec jednak, że jeśli małżonkowie ustanowili między sobą rozdzielność majątkową przed złożeniem wniosku, zostanie ona uznana za bezskuteczną w następujących przypadkach:

  • rozdzielność lub ograniczająca wspólność majątkowa została zawarta w czasie krótszym niż dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość;
  • rozdzielność została ustanowiona orzeczeniem sądu w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku, chyba że pozew został złożony minimum dwa lata wcześniej;
  • rozdzielność powstała na mocy prawa w wyniku separacji, rozwodu lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, jeśli pozew czy wniosek w sprawie został złożony mniej niż dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Graniczny zatem jest okres dwóch lat. Powstanie rozdzielności wcześniej (na przykład w chwili zawierania małżeństwa) zostanie uznane zza skuteczne.

Kiedy upadłość ogłasza jeden z małżonków

W sytuacji kiedy tylko jeden z małżonków jest niewypłacalny, ogłoszenie upadłości spowoduje, że majątek wspólny wejdzie do masy upadłościowej. Ustawodawca zadbał jednak o to, by drugi z małżonków mógł dochodzić należności z tytułu udziału we wspólnym majątku. Wymaga to zgłoszenia tej wierzytelności sędziemu komisarzowi za pomocą dostępnego online formularza. W praktyce oznacza to, że zgłaszana przez współmałżonka wierzytelność traktowana jest na równi z innymi wierzytelnościami dłużnika, a więc zostanie zaspokojona w takim samym stopniu, jak inne.

Kiedy upadłość ogłaszana jest przez oboje małżonków

Praktyka pokazuje, że najczęściej niewypłacalność dotyczy obojga małżonków. Wówczas jedno z nich może być dłużnikiem głównym a drugie – poręczycielem albo oboje mają status dłużników – tak dzieje się na przykład w wypadku zawieranych z bankami umów kredytowych.

By w takiej sytuacji ogłosić upadłość konsumencką małżonków każde z nich powinno złożyć swój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, do którego dołączą wniosek z prośbą o to, by oba postępowania zostały przez sąd upadłościowy rozpatrzone łączne. Gdyby z takim wnioskiem wystąpił tylko jeden z małżonków, wierzyciele mogliby dochodzić swoich roszczeń w całości od drugiego małżonka, korzystając z postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo, ten z małżonków, który nie złoży wniosku upadłościowego, nie uzyska oddłużenia.

Czy można sprzeciwić się złożeniu wniosku upadłościowego przez współmałżonka

Polskie przepisy stanowią, że wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego może złożyć jeden z małżonków lub mogą to zrobić oboje, przy czym skuteczność wszczęcia postępowania jest niezależna od tego, czy współmałżonek wyrazi na to zgodę. Słowem: nie ma przepisów, które pozwoliłyby jednemu z małżonków na uniemożliwienie drugiemu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo że de facto sprawa dotyczyć będzie ich wspólnego majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonków – co dalej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej małżonków do masy upadłościowej wchodzą: ich majątek wspólny oraz ich majątki osobiste. Trafiają one pod nadzór syndyka, w konsekwencji czego żadne z małżonków nie może rozporządzać dorobkiem. Cała procedura toczy się tak, jak w przypadku klasycznego postępowania o upadłość. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej małżonków zapadnie w wydziale gospodarczym do spraw upadłości – znajduje się on w strukturach sądu rejonowego.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »