fbpx

Upadłość konsumencka: kto może z niej skorzystać?

Ze specjalnej procedury, jaką jest upadłość konsumencka, mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz nie posiadające wystarczającej liczby środków pozwalających na spłacenie swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli.

Oznacza to, że prawo do upadłości konsumenckiej mają osoby, które nie są:

  • przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • wspólnikami spółek jawnych i partnerskich,
  • komplementariuszami w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
  • komandytariuszami i akcjonariuszami w spółkach komandytowo-akcyjnych, którzy odpowiadają jak komplementariusze,
  • osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność zawodową (tzw. wolne zawody).

Reasumując, z rozwiązania, jakim jest upadłość konsumenckiej może skorzystać tak naprawdę każda osoba, której nie stać na spłatę swojego zadłużenia, np. nie może spłacić zaciągniętych kredytów albo pożyczek. Wniosek o upadłość każdy składa we własnym imieniu.

Przez pojęcie konsumenta rozumie się osobę, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej lub zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej zanim złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każdy konsument, który jest długotrwale niewypłacalny. Długotrwałość oznacza dla sądu upadłościowego okres dłuższy niż 3 miesiące. Istotne jest również to, by konsument mieszkał i przebywał na stałe w Polsce.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsument może złożyć nawet jeżeli ma tylko jednego wierzyciela. Co do zasady, wierzyciel nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Jedynie w drodze wyjątku wyjątkowo wobec osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony również przez wierzyciela. Jest to możliwe tylko w okresie jednego roku od dnia wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Warto też podkreślić, że dłużnik nie może złożyć wspólnego z współmałżonkiem wniosku o upadłość konsumencką. Postępowania upadłościowe współmałżonków mogą się jednak toczyć znacznie sprawniej, jeżeli sąd ogłosi obie upadłości w tym samym dniu i wyznaczy w obu sprawach tego samego syndyka.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na urzędowym formularzu. Do wniosku należy dokumenty, które będą potwierdzały informacje, które zostały podane w treści wniosku. Mogą to być umowy, na podstawie których dłużnik zaciągał długi, wezwania do zapłaty, nakazy sądowe, postanowienia o wszczęciu egzekucji i zajęcia egzekucyjne, a także dokumenty dotyczące stanu zdrowia. Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać pocztą lub osobiście złożyć w biurze podawczym właściwego sądu.

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »