fbpx

Upadłość konsumencka: Kiedy sąd odrzuci wniosek o upadłość?

Od 24 marca 2020 r. jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zaistnienie stanu niewypłacalności, tj. posiadanie zadłużenia, którego dłużnik nie jest w stanie spłacić.

Wniosek o upadłość konsumencką jest rozpatrywany przez sąd. W związku z tym, że będzie on poddawany bardzo szczegółowej analizie formalnej, powinien on być przygotowany we właściwy sposób. Chodzi tu przede wszystkim o to, by był pozbawiony braków formalnych, takich jak brak uzupełnienia niezbędnych rubryk, brak podpisu lub brak dowodu wniesienia opłaty sądowej. Uzasadnienie wniosku musi być przekonujące i poparte dokumentacją. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku sąd wezwie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, wydawane jest zarządzenie o zwrocie wniosku i uzupełnieniu braków w ciągu 7 dni. Pełnomocnik może również wnieść o zaliczenie wniesionych już dokumentów.

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych sąd przeprowadza analizę, której celem jest stwierdzenie czy wnioskodawca spełnia wymagania prawne do ogłoszenia upadłości – a więc czy jest niewypłacalny. Niewypłacalność oznacza, że wnioskodawca trwale utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Innymi słowy, jest to stan, w którym wartość majątku i wysokość dochodów wnioskodawcy w zestawieniu z podstawowymi kosztami utrzymania uniemożliwia spłacanie zadłużenia. Niespełnienie jednej lub obu tych przesłanek powoduje, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe.

Poważnym argumentem, który ostatecznie blokuje zdolność do upadłości konsumenckiej jest niezrealizowany plan spłaty wierzytelności w ostatnich 10 latach. Wniosek o upadłość zostanie też oddalony, jeśli po analizie dokumentów sąd stwierdzi, że doszło do pozbywania się majątku w celu uniknięcia odpowiedzialności. Podobnie będzie w razie zatajenia przez upadłego wybranych wierzycieli. Ostatnim powodem odrzucenia wniosku o upadłość konsumencką występuje zaś w przypadku gdy nie minęło 10 lat od daty ogłoszenia poprzedniej upadłości wskutek której umorzono część lub całość długu.

Gdy konsument otrzyma pismo z sądu o oddaleniu wniosku, ma prawo do złożenia zażalenia. Pismo takie w terminie 7 dni należy wnieść do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu rejonowego. Złożenie zażalenia wiąże się z kolejną opłatą sądową.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »