fbpx
ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-a-kredyt-hipoteczny

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczne są popularną formą finansowani kupna domu, mieszkania bądź działki. Ich zaletą jest to, że szybko możemy sfinansować tak duży wydatek jak zakup nieruchomości. Wadą jest wieloletni okres spłaty tego zobowiązania, który sięga najczęściej kilkudziesięciu lat oraz to, że bank ustanawia zabezpieczenie na nieruchomości kupionej za pieniądze pochodzące z kredytu.

W związku z wysokimi ratami i wieloletnim okresem spłaty wielu kredytobiorców w skutek okoliczności niezależnych od nich traci możliwość spłaty takiego zobowiązania, co stanowi tylko początek problemów. Niespłacanie rat prowadzi do wypowiedzenia kredytu, a to z kolei powoduje, że wymagalna staje się pozostała do spłaty część kredytu wraz z odsetkami. Ostatnim etapem jest licytacja nieruchomości przez komornika albo porozumienie z bankiem, na mocy którego przejmie on nieruchomość (rozwiązanie dobre, jeśli wartość nieruchomości pokrywa kredyt).

Upadłość konsumencka często jest najlepszym rozwiązaniem dla niewypłacalnego kredytobiorcy kredytu hipotecznego, zwłaszcza w sytuacji, gdy oprócz hipoteki ciążą na nim jeszcze inne zobowiązania albo wartość mieszkania nie pokrywa kwoty dochodzonej przez bank (typowy przykład to kredyty waloryzowane do kursu franka).

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to umowa zawarta na piśmie między kredytobiorcą a bankiem, na podstawie której bank udostępnia kredytobiorcy żądaną kwotę pieniędzy na określony czas i cel, a kredytobiorca jest zobowiązany wykorzystać je zgodnie z zapisami umowy, a także zwrócić w danym czasie łącznie z ustalonymi pierwotnie odsetkami i prowizjami. Jest to kredyt długoterminowy, który jest dodatkowo zabezpieczony hipoteką na wypadek, gdyby kredytobiorca utracił zdolność do jego spłaty.

Co dzieje się z kredytem hipotecznym po ogłoszeniu upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że zobowiązania upadłego stają się wymagalne. Dodatkowo syndyk jest zobowiązany spieniężyć składniki majątku upadłego wchodzące w skład masy upadłości (w tym nieruchomość obciążoną hipoteką). Następnie kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku są dzielone pomiędzy wierzycieli, po uprzednim zaspokojeniu kosztów postępowania.

Pieniądze pochodzące ze sprzedaży składnika majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego, po uprzedniej sprzedaży tego składnika, służą zaspokojeniu tego kredytu. Oznacza to, że bank który udzielił takiego kredytu będzie zaspokojony z tych pieniędzy, a jeśli po zaspokojeniu roszczenia banku zostanie jeszcze jakaś kwota, to zostaje ona rozdysponowana między pozostałych wierzycieli.

Czy upadłość jest lepsza niż egzekucja?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – tak! Komornik dokonuje sprzedaży majątku zazwyczaj za kwotę dużo niższą niż jego rzeczywista wartość. Po zakończonej egzekucji długi zazwyczaj w dalszym ciągu obciążają dłużnika, gdyż pieniądze uzyskane ze zbycia majątku zazwyczaj są niewystarczające na pokrycie kosztów egzekucji i sumy zobowiązań.

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie upadłego, co ma miejsce jeśli ten wywiązuje się ze swoich obowiązków i współpracuje z syndykiem i sędzią komisarzem. Dodatkowo syndyk stara się zbyć nieruchomość (i resztę składników masy upadłości) za jak najwyższą kwotę, a jeśli składnik masy upadłości stanowi dom jednorodzinny albo mieszkanie, w którym upadły mieszka, a nie posiada on innego miejsca, w którym mogą zostać zaspokojone potrzeby mieszkaniowe jego oraz osób pozostających na utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży możliwe jest uzyskanie (wydzielenie) kwoty będącej odpowiednikiem przeciętnego czynszu lokalu mieszkalnego na podstawie stawek w miejscu zamieszkania lub okolicy, obejmującą koszty od 12 do 24-miesięcznego najmu.

Podsumowanie

Jeśli kredytobiorca posiada zaległości w spłacie kredytu hipotecznego i wie, że prawdopodobnie nie będzie go w stanie więcej spłacać, to nie ma chwili do stracenia. W takiej sytuacji nieruchomość i tak zostanie spieniężona, z tym, że jej sprzedaż w toku postępowania właściwego po ogłoszeniu upadłości jest dalece bardziej korzystna dla samego kredytobiorcy, niż sprzedaż w toku egzekucji.

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: