fbpx

Sprawozdanie z wykonania Planu Spłaty Wierzycieli – wzór do pobrania (WZÓR DO POBRANIA)

Każdy upadły, któremu Sąd ustalił Plan Spłaty Wierzycieli ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonywania planu do 30 kwietnia bieżącego roku.

Jednym z bardzo ważnych etapów postępowania upadłościowego jest Plan Spłaty Wierzycieli (PSW). Obowiązek złożenia sprawozdania z w wynika z art. 49118 ust. 3 Pr. Up.  Sprawozdanie musi zostać złożone do końca kwietnia danego roku kalendarzowego, do Sądu upadłościowego, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli.

Sprawozdanie obejmuje zakresem czasowym cały poprzedni rok kalendarzowy, analogicznie jeśli postanowienie Sądu o ustaleniu planu spłaty uprawomocniło się w grudniu to upadły będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania do końca miesiąca kwietnia roku następnego.

W sprawozdaniu powinny się znaleźć następujące informacje:

– wykaz osiągniętych przychodów. Należy zaznaczyć, że chodzi o wszystkie przychody z różnych źródeł. Mogą być to przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie / dzieło oraz emerytury i renty,

– w kolejnym punkcie należy wykazać kwoty, które zostały spłacone w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kwotę miesięczną oraz sumę wszystkich wpłat w danym roku sprawozdawczym,

– na koniec trzeba wykazać nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. kwotę 6965,84 zł.

Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego oraz potwierdzenia przelewu rat planu spłaty.

Forma sprawozdania

Ustawodawca wskazuje, iż sprawozdanie zawierać musi jedynie okoliczności wskazane w art. 491 18 ust. 3 prawa upadłościowego, czyli informacje wskazane powyżej. Nie pozbawia to dłużnika prawa do przedstawienia sądowi innych okoliczności, do których doszło w czasie objętym sprawozdaniem. Sprawozdania nie składa się na żadnym formularzu, jedynie muszą zostać zachowane wymogi pisma formalnego kierowanego do sądu. Złożenie sprawozdania nie podlega opłacie.

Skutki niezłożenia sprawozdania

Jeżeli upadły nie złoży sprawozdania w terminie może stanowić to podstawę do uchylenia planu spłaty wierzycieli. Ponadto zatajenie osiągniętych przychodów lub nabytych składników majątkowych może prowadzić do uchylenia planu spłaty, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, w której zobowiązania upadłego konsumenta nie będą podlegały umorzeniu.

Do pobrania: wzór sprawozdania, które należy uzupełnić datami i kwotami spłat.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »