fbpx
przesłanki do ogłoszenia upadłość i konsumenckiej

Ile trwa upadłość konsumencka?

Przepisy prawa nie podają sztywnych terminów co do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Czas trwania postępowania jest ściśle uzależniony od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek o upadłość.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Mimo, że przepisy wskazują, że sąd, który rozpoznaje sprawę o upadłość konsumencką, powinien wydać postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w rzeczywistości jest to termin o charakterze instrukcyjnym. Rozpoznanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa zazwyczaj od 1 do 4 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Najczęściej sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas właściwego postępowania upadłościowego

Właściwe postępowanie upadłościowe to etap konsumenckiego postępowania upadłościowego, który rozpoczyna się po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W ramach tego etapu, prowadzonego przy udziale syndyka, ustala się skład oraz wartość masy upadłości, a także sporządza listę wierzytelności. Podczas właściwego postępowania upadłościowego sprzedaje się majątek upadłego i dzieli uzyskane w ten sposób środki finansowe między wierzycieli.

Na czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego wpływ mają również sprawność syndyka oraz aktywność wierzycieli.

Spieniężenie majątku upadłego przez syndyka trwa zazwyczaj kilkanaście miesięcy. Może się jednak okazać, że w skład majątku wchodzą składniki, które są trudne do spieniężenia – wówczas czas trwania właściwego postępowania upadłościowego może potrwać nawet klika lat.

Jeżeli upadły nie posiada majątku, pomija się czynności związane z ustaleniem składu majątku i jego sprzedażą – to zaś powoduje skrócenie czasu trwania właściwego postępowania upadłościowego do około 6 miesięcy.

Ile trwa upadłość konsumencka? Czas trwania Planu Spłaty Wierzycieli

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego ma miejsce ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. W przypadku, gdy upadły posiada majątek, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Jeżeli upadły nie posiada majątku, sąd wydaje postanowienie po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez sędziego-komisarza. Czas trwania tego etapu zależy przede wszystkim od sprawności sędziego-komisarza, sądu oraz aktywności wierzycieli.

Jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd pomija ustalenie planu spłaty wierzycieli i wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zakończenie konsumenckiego postępowania upadłościowego następuje w momencie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.  Dłużnik, który stał się niewypłacalny przez losową sytuację (np. chorobę, utratę dochodów, wypadek czy rozwód) – plan spłaty wierzycieli będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy. Jego wykonanie kończy się umorzeniem zobowiązań upadłego.

 

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: