fbpx

Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłością konsumencką nazywamy procedurę sądową, która prowadzona jest wobec osób fizycznych i ma na celu oddłużenie. Choć koncept tego typu postępowania wydaje się prosty, na ogół z powodzeniem przeprowadzają je tylko doświadczeni prawnicy, którzy doskonale znają meandry polskiego prawa. Takich specjalistów znajdziesz w gdyńskim oddziale kancelarii Fenix. Ich zadaniem jest takie pokierowanie sprawą, by Klienci odzyskali płynność finansową i mogli zacząć – dosłownie – z czystą kartą, bez zadłużenia i związanego z nim stresu. W zależności od sytuacji Klienta proponujemy wtedy zrestrukturyzowanie zobowiązań bądź wszczęcie postępowania o ich umorzenie na drodze upadłości konsumenckiej. Skorzystaj z naszej pomocy, by zwiększyć szansę, że okoliczności sprawy będą działały na Twoją korzyść.

Upadłość konsumencka osób fizycznych w praktyce prawnej

Z doświadczenia wiemy, że wielu mieszkańców Gdyni, zmagających się z problemami finansowymi, zastanawia się, co to jest upadłość konsumencka. Zanim przejdziemy do wyjaśnień merytorycznych, zauważmy tylko, jak znaczący jest fakt istnienia w świadomości społecznej rozwiązania, o którym mowa. Upadłość konsumencka w Polsce staje się coraz powszechniejszą procedurą odzyskiwania płynności finansowej, czemu sprzyjają znowelizowane przepisy prawa upadłościowego, wprowadzone w roku 2014. To na ich mocy wzrosła ilość pozytywnie rozstrzyganych postępowań. Szacuje się, że w porównaniu do roku sprzed nowelizacji, już w dwa lata po jej wprowadzeniu liczba ta uległa podwojeniu. Sugeruje to, że procedura upadłości konsumenckiej jest na tyle skuteczna, że obecnie w skali rocznej można mówić nawet o 10 tysiącach pozytywnych decyzji. To doskonała wiadomość dla tych gdynian, którzy są finansowo niewydolni.

By wyjaśnić, co dokładnie oznacza upadłość konsumencka, sięgnijmy do Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zdefiniowane w niej zostało, że upadłość konsumencka to „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Zapis ten od razu wskazuje, że przepisy upadłościowe w tym zakresie mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób fizycznych, czyli takich, które nie są przedsiębiorcami. Odnosi się to do momentu występowania o upadłość konsumencką. Wcześniej konsument składający wniosek mógł być przedsiębiorcą. Ponadto istotną kwestią jest to, że osoba fizyczna musiała stać się niewypłacalna nie w wyniku własnej niefrasobliwości, zaniedbań czy zaniechania, ale pod wpływem niekorzystnych dla niej i jednocześnie od niej niezależnych okoliczności.

Zgodnie z zapisami ustawy przez niewypłacalność rozumie się brak możliwości spłacenia zobowiązań finansowych, którego podstawą jest brak środków, które pozwoliłyby to uczynić, lub posiadanie majątku na tyle małego, że w wyniku jego spieniężenia nie dojdzie do pokrycia długów.

Zgodnie z zapisami ustawy przez niewypłacalność rozumie się brak możliwości spłacenia zobowiązań finansowych, którego podstawą jest brak środków, które pozwoliłyby to uczynić, lub posiadanie majątku na tyle małego, że w wyniku jego spieniężenia nie dojdzie do pokrycia długów.

Jak i kiedy ogłosić upadłość konsumencką

Warunki, które należy spełnić, by mogła zostać ogłoszona upadłość konsumencka, są restrykcyjne i ściśle określone. Po pierwsze: należy wykorzystać wszystkie inne sposoby oddłużania, jak choćby restrukturyzacja zobowiązań. Jeśli okaże się to niewystarczające, możliwe jest skorzystanie z praw przysługujących osobom występującym o wszczęcie postępowania upadłościowego. Wspomniana wyżej ustawa gwarantuje takim osobom uchylenie wobec nich wybranych ogólnych przepisów prawa upadłościowego, co w praktyce oznacza, że osoba fizyczna:

 • nie musi przestrzegać terminu złożenia wniosku o upadłość konsumencką,
 • może wszcząć postępowanie nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z ubóstwem masy upadłościowej,
 • może ubiegać się o upadłość konsumencką, gdy ma tylko jednego wierzyciela.

Ustawodawca przewidział, że o upadłość konsumencką wystąpić może tak osoba zadłużona, jak też jej wierzyciel. Podstawowy warunek jest w zasadzie jeden: udokumentowana niewypłacalność.

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W praktyce sądowniczej przesłanki w sprawie dzielimy na pozytywne i negatywne. Te pierwsze działają na korzyść osoby składającej wniosek, drugie – przeciwnie.

Jeśli więc wniosek upadłościowy składany jest przez uprawnioną osobę, będącą aktualnie 1) osobą fizyczną, która 2) wykorzystała inne sposoby oddłużania, sąd przyjrzy się okolicznościom, w jakich doszło do powstania zadłużenia przekraczającego możliwości niepłynnej finansowo osoby.

Do przesłanek pozytywnych, a więc wpływających na zaaprobowanie wniosku, zaliczamy:

 • trudną sytuację zaistniałą bez winy konsumenta – mowa tu o okolicznościach, na które nie mógł mieć wpływu, takich jak: jego choroba, choroba lub śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, kataklizm, a także działanie osób trzecich,
 • zobowiązania przerastające możliwości finansowe osoby zadłużonej, powstałe na przykład w wyniku zaciągnięcia kredytu w obcej walucie, który nie może być spłacany po wzroście kursu tej waluty, któremu towarzyszyła zmiana pracy lub strata pracy, odcinająca płynność finansową,
 • nieposiadanie środków pozwalających na regulowanie zobowiązań, z zastrzeżeniem, że środków tych nie da się pozyskać poprzez sprzedaż majątku, ponieważ jest on tak mały, że nie pokryje roszczeń lub konsument nie posiada go wcale.

Z kolei do negatywnych przesłanek, czyli tych, które przyczynią się do oddalenia wniosku o upadłość konsumenta, sąd zaliczy takie powstępowanie składającego wniosek, które spowodowało powstanie zadłużenia.

Chodzi o:

 • brak rozwagi w działaniu,
 • podejmowanie działań, które prowadziły do powiększenia niewypłacalności.

Należy też dodać, że postępowanie upadłościowe nie może być duplikowane. A więc jeśli dany konsument już brał udział w takim postępowaniu, w wyniku którego doszło do uchylenia planu spłaty wierzycieli, całościowego lub częściowego oddłużenia bądź umorzenia postępowania z przyczyn innych niż wniosek konsumenta, sąd odrzuci drugi taki wniosek.

Podkreślić też trzeba, że podanie we wniosku informacji nieprawdziwych lub niekompletnych spowoduje jego oddalenie.

Co zawrzeć we wniosku o upadłość konsumencką

Formuła wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej została ustalona w roku 2016 przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wniosek ten jest dostępny online i przygotowany do wypełnienia. W stosownych miejscach należy wskazać:

 • obecny stan majątkowy dłużnika,
 • ewentualne zabezpieczenia ustanowione na jego majątku,

Istotne jest, by informacje te podać bardzo dokładnie i rzetelne. Jeśli bowiem ważne kwestie nie zostaną ujęte we wniosku, nie będą uwzględnione w postępowaniu upadłościowym, co w konsekwencji oznacza, że zatajona część zadłużenia nie zostanie umorzona.

Dalej wskazujemy:

 • aktualny stan majątku konsumenta,
 • zabezpieczenia ustanowione na majątku (jak hipoteki).
 • wysokość zadłużenia,
 • daty spłacania zadłużenia.

Szczególnie istotne jest to, by podawać dane rzetelnie. W sytuacji, w której coś nie zostanie zawarte we wniosku, nie będzie również ujęte w postępowaniu upadłościowym, czyli taka pominięta czy zatajona część zadłużenia nie zostanie umorzona.

Warto też opisać podejmowanie prób spłacania zadłużenia i kontaktowania się w tej sprawie z wierzycielami. Przejawem dobrej woli będzie tu ich osobiste poinformowanie o aktualnej sytuacji finansowej, utracie płynności.

Jak wspomnieliśmy, formularz jest gotowy do samodzielnego wypełnienia, ale lata praktyki w oddziale naszej kancelarii podpowiadają nam, że korzystniej dla konsumenta jest, kiedy nad uzupełnieniem wniosku czuwa prawnik. Może on fachowym okiem ocenić zawartość merytoryczną i formalną wniosku, co pozwoli na wyeliminowanie przypadkowych pomyłek, nieścisłości, które mogą zdecydować o losach wniosku. Należy bowiem pamiętać, że dla sądu najważniejszy jest przebieg historii finansowej konsumenta. W praktyce oznacza to, że należy opisać ją tak, by podkreślić, jakie czynniki życiowe wpłynęły na powstanie niewypłacalności. Opis ten – czego należy mieć świadomość – musi być zgodny z prawdą.

Uzupełniony wniosek składa się w sądzie i z tego tytułu trzeba będzie ponieść opłatę w wysokości 30 zł. Od tej chwili postępowanie upadłościowe zyskuje status rozpoczętego.

Upadłość konsumencka w rękach prawników z Gdyni

Ogłaszanie upadłości osoby fizycznej jest procesem, który składa się z 3 etapów. Omawiamy je poniżej, by dać Ci możliwość zorientowania się, jak to będzie wyglądało. Cały proces może wyglądać na zawiły, ale nasza asysta daje Ci pewność, że wszystko przebiegnie z korzyścią dla Ciebie.

PIERWSZY ETAP: POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
Rozpoczyna się w chwili, kiedy składasz w sądzie wniosek o upadłość konsumencką i trwa do momentu, w którym sąd ogłosi upadłość.

Na tym etapie sąd nie sprawdza moralności płatniczej. W zasadzie ważnej jest dobrze przygotowanie wniosku, dokumentów oraz opisania swojej historii w uzasadnieniu.

ETAP DRUGI: WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
Początkiem tego etapu jest ogłoszenie przez sąd upadłości. Natomiast zakończenie może przybrać dwie opcje:

wykonania ostatecznego planu podziału masy upadłościowej – będzie to spłata wierzycieli za pomocą środków pochodzących ze spieniężenia majątku,

zatwierdzenia listy wierzytelności – co będzie miało miejsce w sytuacji, w której dłużnik nie podsiada majątku.

Za cel postępowanie na tym etapie uważa się stworzenie masy upadłościowej przeznaczonej na spłacenie zadłużenia. Odpowiedzialną za to osobą jest powołany przez sąd syndyk. Ma on za zadanie określić: skład masy upadłościowej (nieruchomości, ruchomości, udziały, akcje, masa spadkowa), wartość masy upadłościowej, listę wierzytelności. Następnie istniejący majątek jest spieniężany. Uzyskane w ten sposób środki dzielone są między wierzycieli, po odliczeniu tych przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania prowadzonego w sądzie. Kiedy syndyk zakończy przypisane mu zadania, sąd ogłasza zakończenie postępowania upadłościowego.

Należy nadmienić, że w tym momencie zmienia się status dłużnika – od teraz nazywany jest on upadłym. Jego sytuacja prawna sprawia, że odebrane mu zostają możliwości dysponowania majątkiem i ograniczeniu ulegają możliwości kierowania finansami. Upadły nie pozostaje jednak bez ustawowej ochrony: zawieszane są wszelkie postępowania (egzekucyjne, administracyjne, sądowe, administracyjno-sądowe), których przedmiotem była masa upadłościowa,  jeśli spieniężeniu uległa nieruchomość zamieszkiwana dotychczas przez upadłego, część środków pozyskanych z masy upadłościowej będzie wykorzystana na wynajęcie zastępczego lokum (na okres roku lub dwóch lat), w miarę możliwości ułatwia się upadłemu wykonywanie pracy zarobkowej, na przykład poprzez niespieniężanie samochodu, który ma małą wartość jako ruchomość, ale dużą wartość użytkową. Na tym etapie dochodzi też do pewnych rozstrzygnięć istotnych dla tych osób, które pozostają w związku małżeńskim.

Nie ma wątpliwości, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbija się na statusie obojga małżonków. Ustawodawca zadbał o to, by w pewien sposób zabezpieczyć współmałżonka upadłego, dlatego wraz z ogłoszeniem upadłości dochodzi niejako z urzędu do rozdzielności majątkowej. Od tego momentu majątki współmałżonków traktowane są oddzielnie. Natomiast majątek, który zgromadzili wcześniej, zaliczony zostaje do masy upadłościowej, co oznacza jego spieniężenie i wykorzystanie na pokrycie długów. Współmałżonek ma jednak prawo ubiegania się w czasie postępowania upadłościowego o udział w spieniężonym majątku.

Należy podkreślić, że w sytuacji, w której małżonkowie sami doprowadzili do rozdzielności majątkowej pozostaje ona w mocy, pod warunkiem, że doszło do niej nie później niż dwa lata przed wszczęciem postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przeciwnym razie – gdy rozdzielność wprowadzono na przykład rok wcześniej – sąd może domniemywać, że było to działanie celowe, ukierunkowane na ochronienie majątku przed spieniężeniem i wtedy uchyli rozdzielność.

TRZECI ETAP: WYKONANIE PLANU SPŁATY WIERZYCIELI
Automatycznie rozpoczyna się on z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego, kiedy sąd ogłasza postanowienie zawierające plan spłaty i kończy się wraz z wykonaniem planu.
Powstanie planu spłaty w praktyce oznacza dla upadłego rozpoczęcie ratalnego spłacania zadłużenia. Proces ten rozłożony jest maksymalnie na 3 lata, ale w szczególnych sytuacjach sąd może okres ten wydłużyć o kolejne półtora roku. W ogłoszonym postanowieniu sąd określa także to, jaka część zadłużenia zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Nad całym procesem wykonywania planu spłaty nie czuwa już syndyk, ale sąd oraz wierzyciele. Natomiast w sytuacji, w której sąd uzna, że upadły nie jest w stanie spłacać zadłużenia, dojdzie do jego oddłużenia z pominięciem wykonania planu spłaty, czyli świadczenia na rzecz wierzycieli zostaną pominięte.

Z powodzeniem prowadzimy sprawy o upadłość konsumencką w Gdyni i Gdańsk

Zlokalizowany w Gdańsku oddział kancelarii Fenix specjalizuje się w prowadzeniu spraw upadłościowych. Naszym priorytetem w tym zakresie jest doprowadzenie Klienta do odzyskania płynności finansowej w bezstresowych dla niego warunkach. Z doświadczenia wiemy, że sytuacja przeciągającego się zadłużenia negatywnie wpływa na życie osobiste – często towarzyszą jej depresje, zdenerwowanie, frustracja.

Sytuację da się jednak poprawić, jeśli odda się sprawy w ręce doświadczonych prawników. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów zaproponują oni najlepsze rozwiązanie, którym może okazać się upadłość konsumencka. Mimo że brzmi to dość poważnie, korzyści są dla zadłużonych nie do przecenienia. Profesjonalnie przeprowadzony proces upadłościowy daje szansę odzyskania czystego konta i rozpoczęcia na nowo historii finansowej – bez zadłużenia, roszczeń i związanego z tym stresu.

Ze swojej strony dbamy o to, by nasi Klienci czuli, że mają w nas oparcie w trudnej sytuacji. Na każdym etapie informujemy o przebiegu procesu, jego następstwach i naszych działaniach. Polskie prawo nie ma przed nami tajemnic, dlatego potrafimy przewidzieć pewne prawidłowości, typowe dla spraw o upadłość konsumencką.

Nasze działania rozpoczynają się już w czasie pierwszego spotkania. Wtedy zapoznajemy się z sytuacją i dokumentacją, którą przedstawia nam Klient. Weryfikujemy sytuację, omawiamy możliwości. Kiedy decydujesz się na współpracę, bierzemy na siebie wszystkie kwestie formalne, merytoryczne, pilnujemy terminów, a prawnik z naszej kancelarii staje jest Twoim przedstawicielem. W jego asyście będziesz mieć pewność, że sprawa przebiega zgodnie z Twoim interesem. W efekcie tej współpracy dochodzi do oddłużenia – dla Ciebie zaczyna się nowy etap w życiu.

Upadłość konsumencka – podsumowanie

Przebieg procesu upadłości konsumenckiej jest trójetapowy. Jego zakończeniem jest
oddłużenie, które następuje w 3 wypadkach:

 1. kiedy upadły wykona plan spłaty wierzycieli,
 2. kiedy plan spłaty nie zostanie ustalony w sytuacji, w której sąd uzna, że sytuacja upadłego uniemożliwia mu jakąkolwiek spłatę roszczeń wierzycieli,
 3. kiedy plan spłaty zostanie uchylony, ponieważ zaistniałe okoliczności niezależne od upadłego (jak na przykład przewlekła choroba) uniemożliwiły jego kontynuowanie.

Zakończenie procesu upadłościowego oznacza uwolnienie od jakichkolwiek zobowiązań, które upadły miał względem swoich wierzycieli.