fbpx

Frankowicze: Sąd Najwyższy nie wydał orzeczenia w sprawie kredytów frankowych

Sędziowie Sądu Najwyższego po pięciogodzinnym posiedzeniu Izby Cywilnej, na którym szukali odpowiedzi na pytania dotyczące kredytów frankowych, zdecydowali o odroczeniu jej bez terminu i przesłaniu pytań do kolejnych instytucji.

11 maja 2021 r. sędziowie SN zdecydowali się na skierowanie wniosku o zajęcie stanowisk przez pięć instytucji – Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Rzecznika Finansowego. To zaś oznacza przesunięcie podjęcia uchwały o przynajmniej miesiąc.

– Na dzisiejszym posiedzeniu zapadło postanowienie pełnej Izby Cywilnej o RPO i RPD o zwróceniu się do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o zajęcie stanowiska w przedmiocie zagadnień. Ponadto zwrócono się o takie samo stanowisko do prezesa NBP, KNF oraz do Rzecznika Finansowego – poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępowski. Postanowienie zapadło jednogłośnie.

Instytucje, które poproszono o zajęcia stanowiska, mają 30 dni na przesłanie odpowiedzi. Następnie, jak wskazywał rzecznik, sędziowie będą potrzebowali czasu na zapoznanie się z przekazanymi dokumentami.

Po posiedzeniu pełnego składu Izby Cywilnej rzecznik SN podkreślał, że wybrany sposób pracy wynika ze znaczenia sprawy dla sytuacji gospodarczej i społecznej. Równocześnie zastrzegał, że dyskusja i argumenty podnoszone podczas posiedzenia są objęte tajemnicą. – Mogę zapewnić, że I Prezes SN zależy na tym, żeby decyzja zapadła jak najszybciej, to ona skierowała pytania do Izby Cywilnej, ale to nie jest tak, że I Prezes podejmuje samodzielnie uchwałę – dodał sędzia Aleksander Stępowski.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską przez pełny skład Izby Cywilnej ma podkreślić wagę tego orzeczenia dla polskiego systemu prawnego.

Postawione pytania są następujące:

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »