fbpx

Zamieszczanie, usuwanie i wyszukiwanie danych w KRZ

Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie elektronicznym jest jawny i bezpłatny, więc każdy może zapoznać się z jego treścią. Wprowadzono go ustawą z dnia 6.12.2018 roku o KRZ i zastąpił Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Krajowy Rejestr Zadłużonych zastąpił też w większości Monitor Sądowy i Gospodarczy, gdzie przed jego powstaniem obwieszczano postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jak wygląda wyszukiwanie, umieszczanie i usuwanie danych w KRZ?

Jakie dane są ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał, by ujawniać dane podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością, dłużników alimentacyjnych oraz osób i podmiotów, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Zgodnie z ustawą można w nim znaleźć trzy rodzaje informacji:

 • o postępowaniach — restrukturyzacyjnym, upadłościowym, oraz postępowaniu w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dane o umorzonych, bezskutecznych egzekucjach sądowych i administracyjnych,
 • dane o egzekucjach świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucjach należności budżetu państwa, które bezpośrednio wynikają z tytułu świadczeń wypłacanych z powodu bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – jak wyszukiwać dane?

Kryteria, według których można wyszukiwać dane w KRZ, zostały określone w rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości i zależą od statusu wyszukiwanego podmiotu:

 • osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej można wyszukać po — numerach PESEL lub NIP albo po sygnaturze akt sprawy, jeśli osoba wyszukująca nimi dysponuje,
 • osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą można wyszukać po — imieniu i nazwisku, nazwie firmy, przez numer PESEL albo numer NIP, lub po sygnaturze akt sprawy,
 • podmioty niebędące osobami fizycznymi można wyszukać po — nazwie firmy, przez numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), numer NIP lub po sygnaturze akt sprawy.

Powyższe kryteria są ściśle powiązane z rodzajem sprawy, przez którą dłużnik został umieszczony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, np. dla dłużników alimentacyjnych jest to po prostu numer PESEL. Są to dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację.

Użytkownicy KRZ, którzy chcą otrzymać informację na temat składnika i stanu masy upadłości, muszą poszerzyć kryteria wyszukiwania o:

 • rodzaj składnika masy upadłości,
 • status składnika masy upadłości,
 • numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza,
 • wartość oszacowania,
 • podmiot pełniący funkcję syndyka masy upadłości.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Krajowy Rejestr Zadłużonych – kto i kiedy zamieszcza dane?

Wpis do KRZ w zależności od podstawy do umieszczenia danych może dokonać — sąd, komornik lub odpowiedni organ administracji, np. Szef Krajowej Administracji Skarbowej czy dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tryb ich ujawniania jest oparty na automatycznym działaniu systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe (art. 9 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych). Obwieszczenie następuje m.in. po wydaniu przez sąd postanowienia lub po wykonaniu czynności, którą należy w nim ujawnić i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi czynnościami po stronie sądu.


Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Krajowy Rejestr Zadłużonych – czy i kiedy można usunąć dane?

Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy dla zapewnienia lojalności między kontrahentami dane raz wpisane do rejestru powinny w nim pozostać. Artykuł 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych głosi, że dane w nim zawarte nie mogą być usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ogólna zasada stanowi, że dane są ujawniane w KRZ przez 10 lat od dnia umorzenia lub prawomocnego zakończenia postępowania, którego dotyczą. Po upływie tego terminu następuje automatyczne zaprzestanie ich ujawniania. Jeżeli w postępowaniu upadłościowym, ustalono prawomocny plan spłaty wierzycieli, to dane ujawnione w rejestrze zostaną usunięte po upływie 3 lat. Czas ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego. Mogą być także usunięte, gdy upłynie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli.

Gdy postępowanie zakończyło się prawomocnym warunkowym umorzeniem zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, dane w rejestrze przestaną być dostępne po upływie:

 • 3 lat od dnia upływu terminu,
 • lub 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
 • lub 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Czym różni się Krajowy Rejestr Zadłużonych od innych rejestrów długów?

Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera głównie informacje o podmiotach, które są zagrożone niewypłacalnością lub upadłością albo już niewypłacalne. Nie zawiera więc zestawienia wszystkich możliwych dłużników, a jedynie ich określoną grupę. Osoby, które mają zobowiązania wobec wierzycieli z innych tytułów niż wymienione w ustawie, nie mogą zostać wpisane do KRZ. Nie jest to więc pełen rejestr zadłużonych firm.

Ponadto wierzyciele sami nie mogą zgłaszać danych do wpisania do Krajowego Rejestru Zadłużonych, jak ma to miejsce w przydatku wpisu do KRD (Krajowego Rejestru Dłużników). KRZ jest jedynym państwowym portalem tego typu i dane go niego mogą przekazywać tylko organy i urzędnicy państwowi (komornicy, sądy).


Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Podsumowanie

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał w celu wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jego zadaniem jest zwiększenie transparentności postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez udostępnienie wierzycielom za pośrednictwem internetu bieżącego wglądu do ich akt. Ułatwia to szybką weryfikację dłużników, która jest bardzo istotna dla kontrahentów planujących zawieranie umów.

KRZ to pewne i bezpłatne źródło informacji o finałowym i prawnym położeniu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Ma jednak pewne ograniczenia — zawiera tylko informacje o postępowaniach wszczętych po 1 grudnia 2021 r. Lista nie jest więc kompletna. Nie zmienia też zakresu jawności w odniesieniu do podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, a jedynie udostępnia dane w nowy, przystępny dla zainteresowanych sposób.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z założeniem konta w KRZ w celu sprawdzenia danych albo zastanawiasz się, czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem w Twoim przypadku, Kancelaria Prawna FENIX służy pomocą. Naszą specjalnością jest oddłużanie osób fizycznych oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw. Z naszych usług korzystają również osoby posiadające kredyty frankowe lub obiegające się o różnego rodzaju odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu!

ul. Cieszyńska 3A lok. 608, 6 piętro
15-371 Białystok

ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa

505 906 905
kontakt@kancelariafenix.pl

Podziel się tym artykułem. Możesz go udostępnić klikając poniżej: