fbpx

Windykator – co może i czym się zajmuje?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które mają długi. Często można spotkać się z sytuacją, kiedy to w imieniu wierzyciela, z dłużnikiem kontaktuje się tzw. windykator. Wielokrotnie nawet sami wierzyciele w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa mają odpowiednie działy windykacyjne, które zajmują się dochodzeniem roszczeń.

Na jakiej podstawie działa windykator?

Podmioty zajmujące się windykacją działają na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców. Art. 3 tej ustawy stanowi, że działalnością gospodarczą jest każda zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Art. 2 z kolei wskazuje, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności jest wolne dla każdego na równych prawach. Przedsiębiorcą z kolei jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznały zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

W związku z tym, że przepisy prawa zapewniają swobodę działalności gospodarczej, a działalność windykacyjna (prowadzona bez naruszania przepisów obowiązującego prawa) nie jest zakazana ani ograniczona szczególnymi przepisami, to z czasem na rynku pojawiły się podmioty, które świadczą profesjonalne usługi w tym zakresie.

Kim jest windykator?

Biorąc pod uwagę powyższe, windykator to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa. Jego działalność spełnia znamiona wykonywania działalności gospodarczej (zorganizowanie, zarobkowy charakter, wykonywana w sposób ciągły i we własnym imieniu). Przedmiotem działalności takiego podmiotu jest dochodzenia spełnienia roszczeń wierzycieli, przez dłużników.

Windykator może występować albo jako podmiot świadczący usługi na rzecz wierzyciela albo jako podmiot, który sam jest wierzycielem. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, kiedy to windykator reprezentuje inny podmiot np. bank. Najczęściej działa na podstawie umowy zlecenie. Do zadań windykatora należy podejmowanie działań mających na celu skłonienie dłużnika do spłaty zobowiązań na rzecz wierzyciela. Windykator z tego tytułu pobiera stosowne wynagrodzenie od podmiotu, który reprezentuje albo otrzymuje w ramach rozliczenia część wyegzekwowanego świadczenia.

Druga sytuacja dotyczy przypadków, kiedy to windykator, najczęściej w drodze zawarcia umowy cesji (przelew wierzytelności – odesłanie do artykułu o cesji) nabył od pierwotnego wierzyciela tytuł prawny do wierzytelności i dochodzi roszczenia nie na rzec zleceniodawcy, ale na swoją rzecz.

Jakie uprawnienia ma windykator?

Zgodnie z polskim prawem tylko komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne. Oznacza to, że windykator nie ma żadnych władczych uprawnień względem dłużnika. Jest to dobra nowina dla tego drugiego, gdyż nie musi się obawiać, że pewnego dnia o 6 nad ranem zjawi się u niego Pan tytułujący się windykatorem i zabierze telewizor, zajmie samochód albo pozbawi wypłaty.

Windykator, zgodnie z prawem, może jedynie podejmować próby skontaktowania się z dłużnikiem w celu ustalenia szczegółów spłaty wierzytelności. W związku z tym, że etap windykacji poprzedza wniesienie sprawy na drogę sądową, jednym z głównych zadań windykatora jest zebranie informacji i materiałów pożytecznych z punktu widzenia wierzyciela, który szykuje się do batalii sądowej. Korespondencja od windykatora, udokumentowane bezskuteczne próby podjęcia przez niego kontaktu telefonicznego czy osobistego stanowią dowód braku chęci dłużnika do dobrowolnego, pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Najważniejsze jest to, że windykacja nie może się odbywać z naruszeniem przepisów prawa. Wśród wielu podmiotów świadczących usługi windykacyjne działają także takie, które łamią prawo albo balansują na jego granicy. Każda próba zastraszenia, zmuszenia do dokonania określonej czynności, naruszenia własności bez zgody dłużnika, któremu to prawo przysługuje, uporczywe nękanie etc. powinna zostać zgłoszone na policję.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »