fbpx

Nieuczciwy kontrahent przyczyną niewypłacalności

Nieuczciwy kontrahent może pojawić się niespodziewanie i wpłynąć na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Spora część naszych klientów prowadziła kiedyś własną działalność gospodarczą. Pomimo aktywności na różnych obszarach i pracy w rozmaitych branżach, wszystkich przedsiębiorców zazwyczaj łączył jeden mianownik – spotkanie na swojej biznesowej drodze nieuczciwego kontrahenta.

Z problemem nierzetelnych kontrahentów najsłabiej radzą sobie mikro i małe przedsiębiorstwa, które nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku. Jak wskazuje najnowszy raport „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, dla przedsiębiorców najbardziej dolegliwe konsekwencje nieterminowości klientów to:

  • trudności z regulowaniem własnych zobowiązań,
  • konieczność ograniczania inwestycji.

Obowiązek ponoszenia stałych opłat związanych z prowadzoną działalnością, brak zysku z nieudanej współpracy, a na dodatek obowiązek odprowadzenia podatku od przeprowadzonej transakcji może być początkiem końca niejednego przedsiębiorcy.

Jak więc ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem i zabezpieczyć swoje interesy?

Po pierwsze – WERYFIKACJA

Jeśli zaczynamy współpracę z nowym partnerem, powinniśmy przeprowadzić wstępne rozeznanie na jego temat. Należałoby sprawdzić rejestr CEIDG (jest to katalog jednoosobowych działalności gospodarczych), KRS (jest to rejestr podmiotów gospodarczych, takich jak: spółki, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Pomocny może okazać się również GUS z Bazą Internetową Regon (posiada ona dane firm, które dokonały wpisu w rejestrze REGON).
Informacje dotyczące wypłacalności dostępne są w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG), które przechowuje, gromadzi oraz udostępnia dane nierzetelnych dłużników.

Po drugie – DOKUMENTACJA

Zarówno w przypadku naszych stałych kontrahentów, jak i tych, z którymi dopiero nawiązujemy współpracę, warto zadbać o dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji. Wszelkie istotne informacje dotyczące kontraktu powinny być zawarte na piśmie. W znacznym stopniu ułatwi to udowodnienie ustaleń.

Po trzecie – ZABEZPIECZENIE UMOWY

Umowa powinna dobrze zabezpieczać nas na wypadek niewywiązania się z jej ustaleń przez drugą stronę. Warto sprawdzić zapisy dotyczące kar umownych, rękojmi za wady (w szczególności czy nie została wyłączona), odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcom, kwestie zadatku czy zaliczki.

Po czwarte – PODPIS NA FAKTURZE

Mimo braku zobligowania do podpisywania faktur warto, jest jednak skłonić do tego swojego kontrahenta. Powoduje to tzw. zaakceptowanie rachunku przez dłużnika i zgodnie z brzmieniem art. 485 § 1 pkt. 2 KPC2 umożliwia wydanie przez Sąd nakazu zapłaty.

Po piąte – WEKSEL

Weksel in blanco stanowi w obrocie gospodarczym funkcję gwarancyjną i jest korzystnym instrumentem prawnym. W przypadku kiedy strony, które zawierają umowę, mają na celu zabezpieczenie ewentualnych roszczeń pieniężnych mogących z niej wyniknąć, a w chwili jej zawierania nie znają jeszcze wysokości tych roszczeń czy daty płatności. Strona będąca dłużnikiem roszczenia pieniężnego, które wynika z umowy (w tym wypadku nasz kontrahent), wystawia weksel in blanco. Odbywa się to poprzez podpisanie blankietu wekslowego czy nawet kartki papieru i upoważnienie drugiej strony (przedsiębiorcy-wierzyciela) do uzupełnienia weksla brakującymi elementami.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »