fbpx

Masa upadłości – składniki i wyłączenia

Co do zasady, na masę upadłości składa się cały majątek upadłego, który należy do niego w dniu ogłoszenia upadłości oraz został nabyty w toku postępowania upadłościowego. Wobec tego majątku upadły staje się w całości pozbawiony zdolności wykonywania uprawnień, które stanowią podstawowe cechy własności. Chodzi tu o przedmiotowe uprawnienia, składające się z władania oraz zarządzania majątkiem, jak też korzystanie i rozporządzanie majątkiem. Wszystkie te czynności wykonuje syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. W wyjątkowych sytuacjach, opierając się na pisemnym upoważnieniu syndyka, upadły ma możliwość dokonać sprzedaży ruchomości, która wchodzi w skład masy upadłości.

Zgodnie z treścią przepisów art. 69 ust. 1 i 3 PrUp, aby ustalić skład masy upadłości konsumenckiej, należy dokonać sporządzenia spisu inwentarza, jak też spisu należności. Realizuje się je na podstawie:

 1. „ksiąg upadłego”, a mianowicie rejestrów publicznych i ksiąg wieczystych;
 2. „dokumentów bezspornych”, czyli dokumentów urzędowych oraz dokumentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 PrBank;
 3. stanu posiadania rzeczy w momencie ogłoszenia upadłości;

Wedle literalnego brzmienia art. 57 ust. 1 i art.  art. 49110 ust. 2, upadły jest zobowiązany do wydania syndykowi całego majątku. Jednak przez wzgląd na aspekty humanitarne oraz społeczno-gospodarcze, upadłemu do swobodnej dyspozycji pozostawia się szereg przedmiotów1.

Zgodnie z art. 829-835 KPC w zw. Z art. 63 ust. 1 PrUp w zw. Z art. 4912 PrUp, do masy upadłości nie wchodzą, więc powinny być zostawione dłużnikowi do swobodnej dyspozycji m.in.:

 1. przedmioty urządzenia domowego, takie jak bielizna, pościel, ubranie codzienne, niezbędne dłużnikowi i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, jak również odzież niezbędna do pełnienia służby albo wykonywania zawodu;
 2. narzędzia i inne przedmioty, które są niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, jak też surowce konieczne do produkcji na okres jednego tygodnia, wyłączając pojazdy mechaniczne;
 3. w przypadku gdy dłużnik pobiera okresową stałą płacę – kwota pieniędzy odpowiadająca niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty; w przypadku dłużnika, który nie otrzymuje stałej płacy – kwota niezbędna dla niego i jego członków rodziny na utrzymanie przed dwa tygodnie;
 4. przedmioty konieczne do nauki, odznaczenia, papiery osobiste, przedmioty kultu religijnego, przedmioty codziennego użytku mające znaczną wartość użytkową dla dłużnika;
 5. świadczenia w naturze i sumy przeznaczone na pokrycie wyjazdów lub wydatków służbowych;
 6. kwoty przyznane przez Skarb Państwa na szczególne cele, np. Stypendia;
 7. odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i świadczenia z ubezpieczeń osobowych , w określonych granicach;
 8. świadczenia z pomocy społecznej;
 9. wynagrodzenie za pracę upadłego w części, która nie podlega zajęciu (co do zasady 50% wynagrodzenia nie podlega egzekucji, przy czym kwota pozostająca dłużnikowi nie może być mniejsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Odnosi się to również do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów i dodatków szkoleniowych, uposażeń posłów oraz senatorów, wynagrodzeń członków spółdzielni i wszystkich świadczeń, które się powtarzają, a ich celem jest zapewnienie utrzymania;
 10. świadczenia alimentacyjne, rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, rodzinne, a także świadczenia z pomocy społecznej.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »