fbpx

Majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości

Podstawowym pojęciem związanym z upadłością jest tzw. masa upadłości. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości dłużnika, majątek należący do niego w dniu ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości. W skład masy upadłości wchodzi także majątek nabyty już po ogłoszeniu upadłości, w toku postępowania upadłościowego.

Czym jest majątek?

W polskim prawie cywilnym nie ma określonej definicji majątku. W literaturze prawniczej przyjęło się, że majątek składa się z mienia, którym zgodnie z art. 44 kc jest własność i inne prawa majątkowe. Krótko mówiąc, mienie to wszystko to co stanowi o wartości majątku. Z kolei majątek obejmuje zarówno mienie jak i pasywa – czyli to co obciąża mienie. Jako pasywa można wskazać np. kredyt albo pożyczkę, dzięki której sfinansowaliśmy zakup samochodu, czy maszyn, dzięki którym przedsiębiorca może prowadzić swoją działalność i które w przeciwieństwie do kredytu czy pożyczki są mieniem, w tym przypadku aktywami.

Precyzując powyższe, w skład masy upadłości wchodzi ta część majątku, która ma jakąś wartość, dzięki której można zaspokoić wierzycieli, czyli mienie. Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest utrata przez upadłego praw do korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości, zarządzania oraz rozporządzania nim. Nie ulega jednak zmianie prawo własności. Upadły jest wciąż właścicielem składnika mienia.

Określenie masy upadłości jest dokonywane w oparciu o spis inwentarza i spis należności, które sporządza syndyk. Według orzecznictwa sądów, są to oświadczenia wiedzy i mają one charakter jedynie deklaratoryjny. Ulegają stosownemu uzupełnianiu w toku postępowania (zob. wyr. SN z 18.10.2012 r., V CSK 405/11, Legalis).

Które składniki mienia nie wchodzą w skład masy upadłości?

Przepisy prawa upadłościowego wskazują, że składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

Oprócz powyższego, ustawa dodatkowo wymienia katalog składników mienia, które nie są włączane w skład masy upadłości. Są to mienie, które jest wyłączone od egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego; wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu; kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom; środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Dodatkowo to uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć inne składniki majątku upadłego z masy upadłości.

Odnośnie składników majątku, które nie podlegają egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 831), istnieje cały katalog wskazany w tym akcie prawnym.

Pierwsza grupa to ubranie codzienne, pościel oraz bielizna w liczbie niezbędnej dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu domowników oraz ubrania niezbędne do wykonywania zawodu lub pełnienia służby.

Druga grupa to zapasy jedzenia i opału niezbędne dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu na okres jednego miesiąca.

Trzecią grupę stanowią jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

Czwarta grupa odnosi się do narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej, a także surowców niezbędnych dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (nie dotyczy to jednak pojazdów mechanicznych!).

W piątej grupie wskazano, iż w przypadku gdy dłużnik nie otrzymuje stałej płacy, wolne od egzekucji są środki niezbędne do utrzymania dla niego i jego rodziny przez okres dwóch tygodni.

Szósta grupa odnosi się do przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane jedynie znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają wartość jedynie użytkową. Ostatnia grupa wyłącza z egzekucji przedmioty niezbędne dla dłużnika lub członków jego rodziny ze względu na niepełnosprawność.

Kwestię wysokości wynagrodzenia niepodlegającą zajęciu określają przepisy kodeksu pracy w art. 87. W przypadku, gdy dłużnik jest obciążony zobowiązaniami alimentacyjnymi, jego wynagrodzenia może zostać zajęte do kwoty 3/5 całości wynagrodzenia pozostałego po odjęciu składek na Ubezpieczenia Społeczne oraz kwoty zaliczki na podatek dochodowy. W pozostałych przypadkach można zająć maksymalnie ½ wynagrodzenia pozostałego po odjęciu składek na Ubezpieczenia Społeczne oraz kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Warto podkreślić, że w postępowaniu upadłościowym nie można umorzyć zobowiązań alimentacyjnych.

Ustawa wskazuje także, że w przypadku, gdy egzekwowane są kwoty na inne zobowiązania niż alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie to dotyczy zatrudnionych na pełen etat. Jeśli ktoś pracuje mniej, kwota ta będzie proporcjonalnie zmniejszona. W związku z powyższym, można zająć maksymalnie ½ wynagrodzenia, ale pod warunkiem, że wynagrodzenie to po zajęciu nie będzie niższe niż tzw. minimalna krajowa.

Jeśli dochodzi do zbiegu zobowiązań alimentacyjnych jak i niealimentacyjnych, obowiązuje limit przewidziany przy zobowiązaniach alimentacyjnych – możliwość zajęcia 3/5 wynagrodzenia.
W sytuacji, gdy upadły nie ma zaległości w spłacie alimentów, uprawniony do ich otrzymywania będzie otrzymywał je w dalszym ciągu, z tą różnicą, że będzie je przekazywał syndyk zamiast upadłego. Wystarczy okazać syndykowi tytuł wykonawczy, z którego wynika, że takie alimenty przysługują uprawnionemu. Inaczej sytuacja wygląda, gdy upadły posiada zaległości w płaceniu alimentów. Tutaj trzeba zgłosić stosowne roszczenie sędziemu-komisarzowi na odpowiednim formularzu. Po uwzględnieniu ich na liście wierzytelności, zaległości te będą regulowane na podstawie planu spłaty, z tym że mają pierwszeństwo przed innymi długami (ale nie mają pierwszeństwa przed kosztami postępowania i alimentami bieżącymi).

Jeśli chodzi o dochody z rent i emerytur, syndyk musi pozostawić kwotę odpowiadającej 75 % minimalnych świadczeń tego typu. W 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1 029.8 zł brutto, więc syndyk musi pozostawić kwotę 772.35 zł brutto, z kolei najniższa renta to 772.35 zł brutto, więc syndyk jest zobowiązany do pozostawienia kwoty 579.27 zł brutto.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »