fbpx

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W poprzednich artykułach wyjaśnialiśmy m.in. czym jest upadłość konsumencka oraz jak wygląda cała procedura upadłości. W niniejszym artykule opisujemy na co zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz udostępniamy wzór w.w wniosku do pobrania.

Procedurę oddłużenia konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) inicjuje składając wniosek o ogłoszenie upadłości.

Prawo upadłościowe szczegółowo i wyczerpująco określa jego warunki formalne. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest składany na formularzu.

Pobierz najnowszy wzór wniosku

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: właściwość sądu upadłościowego

Chcąc złożyć wniosek o upadłość konsumencką na wstępie należy ustalić sąd właściwy do rozpoznania Twojej sprawy. Przepisy regulujące upadłość konsumencką nie wprowadzają w tym zakresie żadnych szczególnych rozwiązań, a co za tym idzie właściwość sądu ustala się w oparciu o przepisy ogólne prawa upadłościowego i naprawczego.

Stosownie do treści art. 18 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o upadłość konsumencką rozpatrywany jest przez sąd upadłościowy. Przy czym nie chodzi tu o jakąś odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze sądownictwa powszechnego, ale o wydział w sądach rejonowych – sądach gospodarczych.

Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli natomiast konsument nie mieszka w Polsce, sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką będzie sąd, w którego obszarze znajduję się majątek wnioskodawcy.

Wykaz wszystkich sądów gospodarczych oraz ich adresy można znaleźć TUTAJ

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: dane osobowe i adresy

W kolejnym etapie, po ustaleniu właściwości sądu, do którego wysyłasz wniosek o ogłoszenie upadłości jest uzupełnienie Twoich danych osobowych i adresowych. Ten etap nie powinien stwarzać trudności. Jeśli zdecydowałeś się na składanie wniosku samodzielnie tj. bez pełnomocnika, punkty od 2.17 do 2.48 wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostawiasz niewypełnione.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: wymagania formalne

Nie podanie wszystkich wymaganych informacji w konsekwencji może skutkować zwrotem wniosku. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej normuje artykuł 491  ust. 4 Prawa upadłościowego.

Od dłużnika wymaga się m.in.:

 • podania aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spisu wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • wpisania listy zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (jeśli istnieją),
 • podania informacji o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • wpisania informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • podania informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł,
 • wskazania okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienia,

Co do tego ostatniego wymogu panuje zgoda, że dłużnik powinien we wniosku wskazać:

 • na swoją niewypłacalność będącą tzw. przesłanką pozytywną dla ogłoszenia upadłości.

Niewypłacalność dłużnika to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę zobowiązań finansowych.

Nieodłącznym elementem badania wniosku o ogłoszenie upadłości jest analiza moralności płatniczej konsumenta w rozumieniu ww. przepisu. Oznacza to, że dłużnik powinien krótko opisać we wniosku historię powstania stanu niewypłacalności, aby sąd mógł stwierdzić czy w doprowadzeniu do niej lub w jej pogłębieniu nie było winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa konsumenta (co może mieć wpływ na późniejsze ustalanie planu spłaty wierzycieli).

Przepisy nie nakładają na wnioskodawcę obowiązku udowodnienia danej okoliczności (czyli wykazania faktycznego jej zaistnienia w drodze dowodów w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego), ale jedynie wymóg uprawdopodobnienia.

Natomiast, należy wskazać, że ani ustawy jak i inne źródła prawna, nie określają katalogu dokumentów, które należałoby do wniosku dołączyć. Stąd też dokumenty opisane poniżej są jedynie przykładem, który może Państwu posłużyć podczas kompletowania własnych załączników.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: podział dokumentów

W związku z tym, że we wniosku niezbędne jest wykazanie przez dłużnika swoich zadłużeń i wierzycieli, a także okoliczności, które spowodowały niewypłacalność, możemy zastosować podział na dokumenty:

 • dotyczące sytuacji osobistej konsumenta,
 • dotyczące zadłużeń.

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy

Jak już wspomnieliśmy, we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy bardzo dokładnie opisać jak i dlaczego powstało zadłużenie oraz dlaczego dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Dlatego należy opisać swoją historię i sytuację, w której zaciągając zobowiązania mieliśmy prawo sądzić, że się z nich wywiążemy. Dopiero inne okoliczności niezwiązane ze świadomymi decyzjami doprowadziły do stanu niewypłacalności – np. choroba, wypadek czy niespodziewana utrata pracy.

Bardzo istotne jest abyśmy dołączyli do wniosku odpowiednie załączniki, które należy opisać w uzasadnieniu wniosku:

 • wszelkie zaświadczenia od lekarzy dotyczące przebytych chorób, ogólnego stanu zdrowia, również psychicznego,
 • zaświadczenia, protokół z wypadku, notatki policyjne i urzędowe itp.,
 • wypowiedzenie umowy o pracę lub inne dokumenty wskazujące na to dlaczego praca została nam wypowiedziana,
 • umowy o pracę, zlecenie czy dzieło wskazujące na dobrą sytuację finansową w trakcie zaciągania kredytów i/lub pożyczek,

Dodatkowo należy do wniosku dołączyć aktualną sytuację materialną dłużnika tj. opisać i udokumentować środki materialne i finansowe, które posiada dłużnik, a także wszystkie wydatki, które musi ponosić. Należy więc dołączyć:

 • aktualną umowę (o pracę, zlecenie lub dzieło) lub zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach,
 • potwierdzenie przelewów dotyczące bieżących opłat lub faktury i rachunki (czynsz, media itd.)
 • akt notarialny lub inny dokument wskazujący na własność nieruchomości wnioskodawcy.
 • inne dokumenty wskazujące na wydatki – stałe opłaty związane np. z uczęszczaniem dziecka do szkoły lub na zajęcia dodatkowe, stałe wizyty lekarskie itp.
Dokumenty dotyczące zadłużenia

W kwestii dokumentów dotyczących zadłużenia należy do wniosku dodać wszelkie pisma, które wskazują kto jest wierzycielem i jakie ma roszczenia w stosunku do nas np.:

 • umowy kredytu/pożyczki,
 • wezwania do zapłaty (ze wskazaniem kwot zadłużenia),
 • umowy najmu,
 • pisma od wierzycieli,
 • korespondencja mailowa dotycząca zadłużenia
 • zajęcia komornicze,
 • i inne.
Załączniki:
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiejPobierz
Wykaz wszystkich sądów gospodarczych z adresamiSprawdź
Podsumowanie
Jeżeli jesteś osobą fizyczną – nie prowadzisz działalności gospodarczej, a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana i nie jesteś w stanie ich spłacać nie z własnej winy, nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika.

Obecnie do ogłoszenia Twojej upadłości wystarczy, że wniosek będzie kompletny.  Jednak napisanie wniosku, skompletowanie i opisanie dokumentów oraz przygotowanie dokładnego uzasadnienia jest dla większości dłużników sprawą najtrudniejszą. Większość naszych Klientów, nie jest w stanie samodzielnie przejść przez ten etap, dlatego powierzają nam swoje sprawy.

Jeśli chcesz sprawdzić czy masz szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej skontaktuj się z nami i zapisz się na bezpłatną konsultację.

Możesz również kliknąć poniżej  w przycisk i sprawdzić czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem na wyjście z zadłużenia. 

 

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »