fbpx

Jak wyjść z długów – praktyczny poradnik po upadłości konsumenckiej

Zauważyliśmy, że bardzo dużo osób nie wie czym w ogóle jest upadłość konsumencka, kto może skorzystać z tego przywileju i jakie są korzyści. Dlatego w tym artykule opisaliśmy najważniejsze kwestie dotyczące instytucji upadłości konsumenckiej.

Artykuł jest obszerny dlatego podzieliliśmy go na kilka części, poniżej możesz skorzystać ze spisu treści, który przeniesie Cię do odpowiedniego działu.

Czego się dowiesz z tego artykułu: 

 

Nowelizacja upadłości konsumenckiej w Polsce

31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako „p.u.n.”), w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Jest to bardzo istotna zmiana, która ułatwia możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów, a także ich ogłaszania oraz wprowadza możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami.

Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym. Każdorazowo konsument musi spełnić szereg przesłanek, które podlegają indywidualnej ocenie przez rozpatrujący wniosek sąd.

Znajomość podstawowych przepisów, konsekwencji prawnych i majątkowych związanych z tym postępowaniem, pomoże w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszej broszurze – poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

Pamiętaj, że opisane tu regulacje dotyczą tylko wniosków złożonych po wejściu w życie nowej ustawy – tj. 31 grudnia 2014 r.

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje:

 • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić,
 • windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

 

 

Jaki jest cel upadłości konsumenckiej

Celem głównym postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań poprzez :

 • spieniężenie majątku dłużnika w postaci majątku trwałego oraz wpływ jego dochodów do Masy Upadłości, oraz
 • ratalne spłaty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli.

W szczególnych przypadkach tzw. ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika etap likwidacji majątku dłużnika oraz Planu Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia. Jednakże nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć tylko osoba fizyczna, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej

Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć:

 • spółka; wspólnik spółki osobowej (np.: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej); fundacja; stowarzyszenie;
 • łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria);
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą – choćby niezarejestrowaną. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.

Jakie są korzyści ogłoszenia upadłości konsumenckiej

1. Oddłużenie

Długi upadłego zostaną umorzone. Umorzenie zobowiązań upadłego jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. W wyniku postępowania upadłościowego nastąpi umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań. Mogą zostać umorzone wszystkie zobowiązania z kilkoma wyjątkami określonymi w ustawie bez względu na ich wysokość, charakter prawny (prywatne i publicznoprawne, konsumenckie oraz z działalności gospodarczej) oraz odległy czas ich powstania. Wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 • o charakterze alimentacyjnym,
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby,
 • niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
 • oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
Zobowiązania zaciągnięte przez upadłego po dniu ogłoszenia upadłości nie będą umorzone.

2. Zawieszenie postępowań

 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

  Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

 • ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ

  Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

 • ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

  Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika wprost z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.

4. Zatrzymanie naliczania odsetek

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (np. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających

zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

5. Możliwość zawarcia układu (ugody) z wierzycielami

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania. Zawarcie układu jest możliwe dopiero po ogłoszeniu upadłości aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego.

6. Wykreślenie z rejestrów

Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika (na wniosek) z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

7. Wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

8. Wzmocnienie pozycji wobec wierzycieli

Upadłość konsumencka z jej możliwością umorzenia zobowiązań upadłego radykalnie polepszyła położenie niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika wobec jego wierzycieli. Nowa Upadłość Konsumencka już zmienia nastawienie wierzycieli instytucjonalnych do dłużników, którzy popadli w niewypłacalność bez swojej winy. A to dopiero początek! Ponadto grupowy charakter postępowania upadłościowego pozwala na uporządkowanie złożonej sieci zobowiązań obciążających dłużnika – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie wszystkimi wierzycielami z osobna.

\"Bezpłatne-konsultacje-upadłość-konsumencka\"

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierwszym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego, będzie rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał, na podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek. Spełnienie którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta (art. 4914 p.u.n.), jeżeli:

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę);
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta (np.: w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom – np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania);
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
 • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił (por. art. 20 i n. p.u.n.);
 • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
 • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sporządzając wniosek należy zadbać o rzetelne uzasadnienie, że względem konsumenta nie zachodzi żadna z tych okoliczności. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i ogłosić upadłość konsumenta.

Należy pamiętać, że te wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami.

Pamiętaj, że zarówno od decyzji sądu co do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak i postanowienia o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Sposób i zasady wnoszenia zażalenia określone są w pouczeniu, które konsument dostanie od sądu o ile działa bez profesjonalnego pełnomocnika.

Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników.

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich.

Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :

1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU – POLSKA


Główny ośrodek podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.

2) KONSUMENT

Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku. Rozstrzygającą okolicznością jest brak wpisu do rejestru przedsiębiorców (CEIDG / KRS) bądź wykreślenie z tego rejestru na rok przed złożeniem wniosku o upadłość. Nie wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG. Również faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nie rozpoczyna biegu terminu 1 roku, chyba że osoba prowadziła ją bez wpisu do rejestru przedsiębiorców.

3) NIEWYPŁACALNOŚĆ

Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

4) BRAK WINY W POWSTANIU / ZWIĘKSZENIU STOPNIA NIEWYPŁACALNOŚCI

Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Celowe działanie dłużnika jest rzadkim przypadkiem. Natomiast rażące niedbalstwo, a więc niedochowanie minimalnych, elementarnych i podstawowych dla każdego myślącego człowieka standardów zachowania w zakresie zaciągania zobowiązań i zarządzania swoimi finansami, będzie najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

5) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA W UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli – nie doszło do tego z Twojej winy.

6) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE

Mając taki obowiązek – jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej – w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku, złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Jeżeli jednak takiego wniosku nie złożyłeś bądź złożyłeś go z przekroczeniem 14-dniowego terminu ustawowego, sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką, chyba że względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie wobec Ciebie konsumenckiego postępowania upadłościowego. Wtedy pomimo niewywiązania się z tego obowiązku sąd ogłosi upadłość konsumencką.

7) MORALNOŚĆ PŁATNICZA

Sąd w odrębnym procesie – w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku – prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia – w zamyśle dłużnika – egzekucji z tego składnika majątkowego.

8) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jeżeli umorzenie Twoich zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej miało miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką sąd oddali kolejny wniosek, chyba że dłużnik dochował należytej staranności bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego. Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.

Jak właściwie przygotować się do upadłości konsumenckiej (zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki)

\"upadłość

 

Upadłość konsumencka umożliwiająca oddłużenie dostępna jest jedynie dla „rzetelnych dłużników”. Upadłość konsumencka jest przywilejem dla dłużnika, umożliwiającym mu rozpoczęcie życia od nowa bez długów. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Aby dać sobie szanse na ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej, powinieneś:

 

 • Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności,
 • Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie,
 • Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować,
 • Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje polubownego załatwienia sprawy długu (dowody należytej staranności i braku winy),
 • Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na dany moment,
 • Wystąpić o aktualny raport BIK na okoliczność istnienia zadłużenia oraz historii kredytowej,
 • Zgromadzić zaświadczenia, dokumenty, umowy przedstawiające Twoją obecną sytuację materialną,
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,
 • Wypełnić Formularz Informacyjny – poznać swoją sytuację dzięki odpowiedzi na postawiona w niej pytania, a więc cofnąć się do przeszłości, aby móc poznać przyczyny stanu obecnego i swoją aktualną sytuację finansową.

Czego nie powinieneś robić bez konsultacji z profesjonalistami:

 • Nie zadłużaj się, nie zwiększaj stopnia swojego zadłużenia i stopnia niewypłacalności poza szczególnie uzasadnionymi wypadkami,
 • Nie pożyczaj pieniędzy w jakiejkolwiek formie od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny,
 • Nie informuj osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o swoich dochodach, wydatkach i majątku,
 • Nie kontaktuj się z wierzycielami, którzy na razie nie wzywają Cię do zapłaty i nie szukają kontaktu z Tobą,
 • Nie zawieraj związku małżeńskiego ani nie rozwódź się,
 • Nie dokonuj ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani nie zawieraj jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej,
 • Nie sprzedawaj ani nie darowuj składników Twojego majątku komukolwiek,
 • Nie ignoruj postępowań sądowych i egzekucji komorniczej,
 • Nie ignoruj przesyłek pocztowych i informacji o awizo,
 • Nikomu nie ujawniaj swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • Nie spłacaj wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego,
 • Nie podpisuj i nie zawieraj porozumień i ugód z wierzycielami, nie składaj oświadczeń o uznaniu długu, ani tym bardziej nie składaj oświadczeń o poddaniu się egzekucji, nie ustanawiaj zabezpieczeń osobowych i rzeczowych istniejących długów,
 • Nie zrzekaj się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę,
 • Nie zrzekał się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku, umarzał dług dłużnikowi.


Etapy postępowania

\"etapy-postepowania-upadlosc-konsumencka\"

 

Słowniczek

Wierzyciel

Osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy (dług). Podstawą przyjęcia takiej definicji jest art. 353 Kodeksu cywilnego: „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.”

Syndyk

Po wejściu w życie Ustawy o Licencji Syndyka – zawód syndyka stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków. Są specjalistami zarządzania kryzysowego, menadżerami rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, pomagają w rozwiązaniu problemów związanych z kłopotami finansowymi.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Regulujące zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników (przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Wymagalność zobowiązania pieniężnego

Zobowiązanie, co do którego termin płatności minął, a które nie zostało przedawnione lub umorzone, a więc możliwe jest żądanie przez wierzyciela jego spłaty.

Przedmioty wyłączone spod egzekucji

zgodnie z art. 829 i n. Kodeksu postępowania cywilnego, rzeczy wyłączone spod egzekucji to:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 3. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 4. część wynagrodzenia;
 5. część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Upadłość konsumencka w liczbach

Wyszczególnienie Wpływ sprawOgłoszenie upadłościZmiana –

wpływ spraw (r/r)

Zmiana –

ogłoszenie upadłości (r/r)

201430032
20155 6162 153+ 1 872%+ 6 728%
20168 6944 447+ 155%+ 207%
201711 1205 470+ 128%+ 123%
201812 7196 552+ 114%+ 120%

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ewidencja spraw upadłościowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka); Sprawozdanie S20UN

\"\"

Źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

\"\"

\"\"

\"\"

 

Podsumowanie:

Jeżeli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej), a Twoja sytuacja finansowa jest aktualnie zachwiana – masz zaległości wobec swoich wierzycieli i nie jesteś w stanie ich spłacać nie z własnej winy (choroba, utrata pracy, rozwód etc.), nie czekaj do momentu kiedy otrzymasz pisma od komornika.

Oceń swoje szanse na oddłużenie w upadłości konsumenckiej podczas spotkania z ekspertami naszej kancelarii. Wartość konsultacji to 350 zł – aktualnie wypełniając naszą misję edukacyjną spotkania są BEZPŁATNE.

 

Aby skorzystać z porady i analizy Twoich szans pod kątem prawnym i finansowym, należy umówić swój indywidualny termin spotkania.

Zadzwoń pod numer: 505 906 905
lub wypełnij Formularz kontaktowy

 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »