fbpx

Egzekucja a upadłość

W naszej pracy bardzo często mamy styczność z osobami, które nie mają pojęcia z czym wiąże się upadłość konsumencka. Świadomość ludzi w tym zakresie jest bardzo niska, nie mówiąc już o wiedzy na temat relacji jaka łączy samą upadłość z postępowaniem egzekucyjnym.

Wielu ludzi uważa komornika za osobę, która ma nieograniczoną władzę. Lęk przed jego wizytą i utratą majątku często doprowadza dłużników na skraj wytrzymałości psychicznej. Nawet osoby, wobec których sąd ogłosił już upadłość zazwyczaj są nieświadome skutków jakie dla prowadzonej wobec nich egzekucji ma upadłość konsumencka.

Sytuacja dłużnika po ogłoszeniu upadłości jest dużo bardziej korzystna niż przed. Art. 146 prawa upadłościowego stanowi, że w przypadku ogłoszenia wobec dłużnika jego upadłości, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości wszczęte przed dniem ogłoszenia tej upadłości ulegają zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości.

  1. Sąd, który ogłosił upadłość jest zobowiązany do zawiadomienia komornika w dniu ogłoszenia upadłości za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. fax, telefon lub poczta elektroniczna.
  2. Zawieszenie oznacza, że komornik, który prowadził egzekucję jest zobowiązany z urzędu do przekazania do masy upadłości kwot, które zajął i których jeszcze nie wydał. Niedopuszczalna jest praktyka stosowana, przez niektórych komorników, którzy pomimo zawieszenia postępowania wydają postanowienie o ustaleniu kwoty własnego wynagrodzenia, która to kwota następnie jest pobierana z sum przekazywanych do masy upadłości.
  3. Trzeba pamiętać jednak, że w sytuacji, gdy to w toku postępowania egzekucyjnego dokonano sprzedaży składników majątku obciążonych rzeczowo, to kwoty uzyskane i przekazane przez komornika traktuje się jak kwoty uzyskane ze sprzedaży dokonanej w toku likwidacji masy upadłości. W związku z tym syndyk jest zobowiązany przekazać taką kwotę podmiotom, które były uprawnione tytułem ustanowionego zabezpieczenia np. bankowi, który ustanowił hipotekę na nieruchomości sprzedanej w toku egzekucji.
  4. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się także właściwą izbę administracji skarbowej i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy upadłości oraz wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego. Wyjątek stanowią roszczenia alimentacyjne, roszczenia dotyczące odszkodowania za wywołane choroby, niezdolność do pracy, kalectwo lub śmierć.

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Podpowiadamy, kto może ogłosić upadłość konsumencką, a kto nie. Dzięki tej procedurze sądowej można zrealizować proces oddłużenia i uwolnić się od obciążeń finansowych. Aby jednak złożyć stosowny wniosek o upadłość, trzeba spełnić pewne kryteria. Z artykułu dowiesz się, jakie oraz kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury! Co to jest upadłość konsumencka?  

Czytaj więcej »

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Podpowiadamy, ile trwa upadłość konsumencka bez majątku. Stanowi ona metodę na definitywne uwolnienie się od niemożliwego do spłaty zadłużenia. Mimo że głównym celem tej procedury jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli poprzez sprzedaż majątku osoby zadłużonej, możliwe jest jej przeprowadzenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie ma cennych aktywów czy źródeł dochodu. Jak zatem wygląda upadłość konsumencka

Czytaj więcej »

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Jak Frankowicze mogą chronić swoje interesy

W obliczu niedawnej upadłości Getin Noble Bank SA, wielu klientów banku, zwanych „Frankowiczami”, może czuć się zaniepokojonych i niepewnych co do swojej sytuacji finansowej. Getin Noble Bank, będący jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku, miał ponad 10 tys. spraw wytoczonych przez kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości 20 lipca wprowadza dla konsumentów dodatkowe komplikacje. Obecnie nie

Czytaj więcej »