Zadzwoń:

505 905 906 

 

 

Informacje ogólne o mediacji

Co to jest mediacja?
Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Jakie są zasady mediacji?
Wyróżnia się następujące zasady mediacji: 

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji, 

 • bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo, 

 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą, 

 • neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody, 

 • akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.


Jaki jest cel mediacji?
Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. 
Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Jakie są zalety mediacji?
Mediacja:

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, 

 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego, 

 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami, 

 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, 

 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku, 

 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu, 

 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony, 

 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości, 

 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie, 

 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego, 

 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

 • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów.


Jakie są koszty mediacji?
W mediacji umownej cywilnej koszty mediacji wynikają z cenników poszczególnych ośrodków i określone są w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem (lub ośrodkiem).
Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 218)
Koszty mediacji karnej i z nieletnim sprawcą czynu karalnego pokrywa w całości Skarb Państwa. Natomiast jeśli strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora lub policji), to one pokrywają koszty mediacji. W takim przypadku wysokość jest ustalana przez strony i mediatora przed rozpoczęciem mediacji. 

Jak można znaleźć mediatora?
Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Ośrodki mediacyjne przekazują listy stałych mediatorów prezesowi sądu okręgowego, który ma obowiązek udostępnienia tych list wszystkim zainteresowanym.

 

 

MEDIACJE

MEDIACJA CYWILNA

 

 

Przykłady Mediacji Cywilnych:

 

 • W sprawach z zakresu konfliktów sąsiedzkich

 • W sprawach lokalowych (pomiędzy spółdzielnią, a dłużnikiem);

 • W sprawach spadkowych oraz działowych (dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku, etc.);

 • W sprawach o zapłatę, w tym w sprawach windykacyjno – egzekucyjnych (zobowiązania wynikające ze wszelkiego rodzaju umów, etc.);

 • W sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę (odszkodowania i zadośćuczynienia za powstałe szkody w wypadku komunikacyjnym, etc.);

 • W sprawach z zakresu naruszenia dóbr osobistych (naruszenie wszelkiego rodzaju dóbr osobistych);

 • W sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, praw autorskich;

 • W sprawach rozwodowych (ustalenie kontaktów, alimenty).

MEDIACJA GOSPODARCZA

Przykłady Mediacji gospodarczych:

 •  

 • W sprawach rozliczenia występujących wspólników w tym o rozwiązanie spółek i wyłączenie wspólników,;

 • W sprawach dotyczących umów o współpracę;

 • W sprawach obrotu i zarzadzania nieruchomościami;

 • W sprawach dotyczących kontraktów handlowych

OFERTA

 

Zobacz ofertę

Jesteśmy tutaj

CENTRALA:

 ul. Hoża 86/410 | 00-682 Warszawa

BIURO WARSZAWA:

ul. Marynarska 11 | 02-674 Warszawa

B BIURO BIAŁYSTOK:

ul. Plac Rynek Kościuszki 30/4 |  15-426 Białystok         

 Tel.: 505 905 906

                   kontakt@kancelariafenix.pl

 

 

Strona główna | O nas | Blog  | Kontakt 

FENIX Kancelaria Prawna ©  2017